Výzva majitelům lesů

Publikováno 13. 12. 2018, 16.00 h

 Výzva majitelům lesa

Informační výzva všem vlastníkům lesů

Přetrvávající teplé a suché počasí umožňuje rychlejší vývin hmyzích škůdců, především lýkožrouta smrkového a dalších druhů lýkožroutů, tzv. kůrovců ve smrkových lesích. Z toho důvodu se na Jihlavsku navýšily jejich početní stavy blížící se kalamitní situaci. Proto Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, vydává tato doporučení:
 provádějte pravidelné kontroly v lesích - uvidíte-li ve svém lese jednotlivé smrky či skupiny smrků s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou a v této opadané kůře se nacházejí malé otvory (o průměru cca 2 mm) a v lýku pod kůrou množství malých chodbiček, je známka toho, že váš les napadl kůrovec,  v případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve Vašem lese, je třeba provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce, a to: o intenzita jarního rojení kůrovce vzhledem k množství přezimujících jedinců je očekávána velmi vysoká - proto je nutné napadené dříví z lesa během zimy vytěžit a odvést. V případě, že se odvoz dříví v zimě neuskuteční, pak je nutné napadené a atraktivní dříví v kůře na skládkách před jarním rojením kůrovce odkornit, nejen proto, že přemnožený kůrovec bude hubit smrky ve Vašem lese, ale i v lese Vašich sousedů, o těžbu lesních porostů, která již není zvládnutelná „svépomocí“, je možné řešit službou cizí firmy. Na trhu stále existuje mnoho firem poskytujících služby v oblasti lesního hospodářství s volnou výrobní kapacitou. Mnohé firmy již disponují moderní těžební technologií (harvestory a vyvážecí soupravy) s velkými výrobními výkony. Pro naplnění potřebných těžebních kapacit je vhodné vytvořit skupiny vlastníků lesů a společně nabídnout firmám větší množství těžebních prací v daném regionu, o udržujte kontakt se svým odborným lesním hospodářem a reagujte na jeho rady a pokyny ohledně zpracování a asanace napadeného kůrovcového dříví. Drobní vlastníci lesů získají kontakty na své odborné lesní hospodáře na Magistrátě města Jihlavy, odd lesního hospodářství a myslivosti,  důsledná prevence a pravidelná kontrola porostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci aktivního kůrovcového dříví. Nyní kůrovec není aktivní, přezimuje v kůře stromů či v hrabance. Indikátorem jarního napadení stromu kůrovcem je výskyt drtinek na patě stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený strom postupně usychá a zhruba po měsíci z něj začíná opadávat i kůra (pozor, vrchol koruny může zůstat stále zelený!)   nejstarší, nejpoužívanější a stále nejúčinnější metodou asanace napadeného dříví je jeho pokácení a vyvezení mimo lesní porosty k následnému zpracování. Přitom je třeba dbát na to, aby bylo dříví zpracováno před dokončením vývoje kůrovce. Pokud se pod kůrou vyskytuje již tzv. žlutý brouk, je nutné bezodkladně přistoupit k odkornění kmenů. Odkornění je třeba provést buď mechanickým způsobem zaručujícím rozdrcení kůry včetně žlutých brouků (např. adaptérem na motorovou pilu) nebo ručně na plachty a následně kůru pečlivě shrabat a spálit (žlutý brouk je schopen dokončit vývoj
i v oloupané kůře nebo v hrabance). Další možností je chemická asanace postřikem (např. postřikový insekticid FURY).
Přes všechna výše uvedená opatření je možné v příštím roce očekávat silnou gradaci kůrovců.  Ochraňte Vaše lesy, nenechte stav lesa dojít až ke kůrovcové kalamitě! V případě dotazů je možné se obrátit i na pracovníky Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a myslivosti.
 
Děkujeme
 
 
Magistrát města Jihlavy  Odbor životního prostředí  státní správa lesů