Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Kratochvílová Žaneta

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Návrh na změnu programu v bodě 5.

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017

5. Zpráva kontrolního a finančního výboru

6. Dodatek ke smlouvě-VODAK a.s.

7. Rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016

8. Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 16.30 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Žanetu Kratochvílovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce v bodě 5. tak, že bude zastupitelstvu obce předložena pouze zpráva kontrolního výboru.

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017

Usnesení č. 25/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017, dle předloženého návrhu rozpočtu. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Zpráva kontrolního výboru

Předsedkyně kontrolního výboru Marie Hodačová předložila zastupitelstvu obce zprávu kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

6.Dodatek ke smlouvě-VODAK a.s. Usnesení č. 26/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení. pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

7. Rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovými změnami č. 5/2016 a č. 6/2016. Usnesení č. 27/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016 a č. 6/2016 pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

8. Různé

Zastupitelstvo obce se shodlo na nutnosti pořízení nových webových stránek obce. Poptávkou a zajištěním cenových nabídek do příštího zasedání zastupitelstva byl pověřen Pavel Komzák.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:                                      Starosta obce Zbilidy

Hana Bílá                                                       Roman Hejduk

Žaneta Kratochvílová