Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 1. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Komzák Pavel, Huďa Jiří

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Nabídky nových internetových stránek obce

4. Příprava POV 2017

5. Různé

6. Návrh na změnu navrhovaného programu

7. Vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor č.p. 21

8. Stanovení účetní ceny nemovitosti - budovy bez č.p./č.ev. (skladu dřeva) na pozemku st. 99, k.ú. Zbilidy

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Pavla Komzáka a Jiřího Huďu a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Nabídky nových internetových stránek obce

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkami na tvorbu internetových stránek, a to od společnosti ANTEE s.r.o. za cenu 40.000,-- Kč (bez 21 % DPH) a pana Davida Kratochvíla za cenu 25.000,-- Kč. Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložených nabídek výrobu nových internetových stránek obce od pana Davida Kratochvíla. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

4. Příprava POV 2017

Starosta obce informoval o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2017, a to do června 2017 s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva bude rozhodnuto, na co bude dotace využita.

5.Různé

Starosta obce informoval o prodloužení pracovní smlouvy zaměstnanci panu Davidu Frošovi. Starosta obce dále informoval o nutnosti rekonstrukce vodárny, z důvodu nevyhovujících stavebních a technických podmínek pro úpravu vody. Na tuto rekonstrukci bude možné žádat o dotaci z krajského úřadu.

6. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že bude doplněn o bod 7. Vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor č.p. 21. a o bod 8 stanovení účetní ceny nemovitosti - budovy bez č.p./č.ev. (skladu dřeva) na pozemku st. 99, k.ú. Zbilidy.

7. Vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor č.p. 21 

Starosta obce informoval, že od pana Stanislava Bartoně byla obci doručena výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor č.p. 21 . Usnesení č. 2/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor č.p. 21. pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

8. Stanovení účetní ceny nemovitosti - budovy bez č.p./č.ev. (skladu dřeva) na pozemku st. 99, k.ú. Zbilidy

Usnesení č. 2a/2017

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo stanovení odhadní ceny nemovitosti budovy bez č.p./č.ev. (skladu dřeva) na pozemku st. 99, k.ú. Zbilidy, na 120.000,- Kč a souhlasí s vkladem do majetku obce.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0 

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:                 Starosta obce Zbilidy

Pavel Komzák                           Roman Hejduk

Jiří Huďa