Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 2. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Hodačová Marie

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Pronájem nebytových prostor č.p. 21

4. Návrhy POV 2017

5. Rozpočtové opatření č. 7/2016 k 31.12.2016

6. Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Pronájem nebytových prostor č.p. 21

Zastupitelstvo obce obdrželo jednu nabídku na pronájem nebytových prostor č.p. 21, a to od pana Lukáše Tůmy, včetně podmínek pana Tůmy pro provozování obchodní činnosti, v pronajatých prostorách č.p. 21. Předloženou nabídku pana Lukáše Tůmy zastupitelstvo odmítá a ponechává v platnosti záměr na pronájem.

4.Návrhy POV 2017

Starosta obce informoval, že žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2017 je možno podat do konce května 2017. S ohledem na tento časový horizont bude dotace konkretizována na příštím zasedání zastupitelstva obce.

5.Rozpočtové opatření č. 7/2016 k 31.12.2016

Usnesení č. 3/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 k 31.12.2016.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Různé

Starosta obce informoval, že zaměstnanci obce v nejbližších dnech zahájí nutné opravy nebytových prostor č.p. 21.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

 

Ověřovatelé zápisu:

                                                          Starosta obce Zbilidy

Roman Hejduk                                     Roman Hejduk

Marie Hodačová