Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 3. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Kratochvílová Žaneta

Program zasedání:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Změna obecně závažné vyhlášky č. 1/2017 a č. 2/2017

Evakuační plán obce

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Pronájem nebytových prostor č.p. 21

Smlouvy o věcném břemeni pro E.ON Energii a.s.

Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Žanetu Kratochvílovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy

2. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že bude doplněn o bod 2. Změna obecně závazné obecné vyhlášky č. 1/2017 a č. 2/2017 a bod 3. Evakuačního plánu obce

3. Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 a č. 2/2017

Usnesení č. 4/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zbilidy

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Evakuační plán obce Zbilidy

Usnesení č. 6/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje evakuační plán.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

5. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

6. Pronájem nebytových prostor č.p. 21

Zastupitelstvo obce obdrželo novou nabídku na pronájem nebytových prostor č.p. 21 od pana Lukáše Tůmy.

Usnesení č.  7/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na pronájem nebytových prostor č.p. 21 panu Lukáši Tůmovi. Uzavřením nájemní smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.  

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

7. Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Energii, a.s.

Usnesení č. 8/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330041604/002 pro E.ON Energii, a.s..

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č.  9/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-01433004152/001 pro E.ON Energii, a.s.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

8. Různé

Zastupitelstvo obce se shodlo na termínu konání Setkání rodáků na den 26.8.2017.

Zastupitelstvo obce se zabývalo návrhem starosty obce na poskytnutí nádob na tříděný odpad (papír, plast) pro jednotlivé domácnosti v obci. Zajištěním nabídek na poskytnutí nádob na tříděný odpad byl pověřen místostarosta obce Jiří Huďa.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Bílá Hana                                                                               Starosta obce Zbilidy

Kratochvílová Žaneta                                                              Roman Hejduk