Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 4. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Trojanová Hana

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Návrh p. Rostislava Dvořáka na řešení při záplavových deštích

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o společném školském obvodu

Smlouva o vytvoření společného školského obvodu

Program obnovy venkova

Různé


Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Hanu Trojanovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh p. Rostislava Dvořáka na řešení při záplavových deštích

Na základě předloženého návrhu p. Rostislava Dvořáka vyvolá Obec Zbilidy jednání se Zemědělským družstvem Zbilidy ohledně realizace protizáplavových řešení.

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o společném školském obvodu

Usnesení č. 10/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o společném školském obvodu

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

5. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu

Usnesení č. 11/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

6. Program obnovy venkova

Zastupitelstvo obce se shodlo, že finanční prostředky z Programu obnovy venkova budou použity v roce 2017 na nákup zeleně a dále na rekonstrukci budovy na pozemku st. 99, k.ú. Zbilidy, která slouží na uskladnění palivového dřeva pro obec.

7.Různé

Zastupitelstvo obce se zabývalo kalkulací na akci Setkání rodáků a přátel obce, které se uskuteční 26.8.2017.
 

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Hodačová Marie                                                  Starosta obce Zbilidy

Trojanová Hana                                                      Roman Hejduk