Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 5. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Bílá Hana

Program zasedání:

1. Návrh na změnu programu

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

4. Nabídka Digipaper s.r.o. na digitalizaci kroniky obce

5. Rozpočet na akci Setkání rodáků a přátel obce

6. Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1.Návrh na změnu navrhovaného programu jednání.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že bod 1. (Zpráva finančního výboru) se přesouvá do programu příštího zastupitelstva obce a namísto toho bude projednána nabídka Digipaper s.r.o. na digitalizaci kroniky obce

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Hanu Bílou a zapisovatelem Žanetu Kratochvilovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

4.Nabídka Digipaper s.r.o. na digitalizaci kroniky obce

Usnesení č. 12/2017

ZO schválilo nabídku Digipaper s.r.o. na digitalizaci kroniky obce

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočet na akci Setkání rodáků a přátel obce

Usnesení č. 13 /2017

ZO schválilo rozpočet na akci Setkání rodáků a přátel obce, které se bude konat 26.8.2017 ve výši maximálně 200.000,-- Kč.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Různé

Starosta obce informoval, že byla podána žádost o POV 2017.

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č.p. 5 o odkup pozemku p.č. 107, k. ú. Zbilidy. Tato žádost bude projednána po prostudování nájemní smlouvy s Rozkvět, stavebním bytovým družstvem, Havlíčkova 44, Jihlava.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh pana Vašíčka na směnu části pozemku p.č. 1094 za část pozemku p.č. 1096, k. ú. Zbilidy. Tímto návrhem se bude zastupitelstvo obce zabývat na dalším zasedání.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Huďa Jiří                                                                    Starosta obce Zbilidy

Bílá Hana                                                                     Roman Hejduk