Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 6. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana, Marie Hodačová

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Trojanová Hana

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016

5. Kontrola dotace na kulturní dům-SZIF

6. Návrh na změnu programu-Zprávy kontrolního a finančního výboru

7. Návrh na změnu programu-Oprava komunikací k Maršovskému rybníku

8. Návrh na změnu programu-Výběr dodavatele stavby skladu dřeva

9. Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Hanu Trojanovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvilovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016

Usnesení č. 14/2017

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2016.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016

Usnesení č. 15/2017

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.Kontrola dotace na kulturní dům-SZIF

Starosta obce informoval o průběhu kontroly SZIF, která neshledala žádné pochybení v čerpání dotace. Zápis o kontrole bude předložen na dalším ZO.

6. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že pod bodem 6. budou projednány zprávy kontrolního a finančního výboru

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 29.5.2017 a finančního výboru č. 1/2017.

7. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že pod bodem 7. bude projednána, vzhledem k havarijnímu stavu, oprava komunikací k Maršovskému rybníku.

Zastupitelstvo obce obdrželo nabídky na opravu komunikací od společností DOSTA LIMITED, organizační složka, OPRAVEX s.r.o. a COLAS CZ s.r.o..

Usnesení č. 16/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností DOSTA LIMITED, organizační složka, na opravu komunikací k Maršovskému rybníku za cenu cca 350.000,-- Kč. Podpisem předložené smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že pod bodem 8. bude projednán výběr dodavatele na opravu skladu dřeva.

Zastupitelstvo obce obdrželo dvě cenové nabídky na opravu skladu dřeva, a to od Superstahl.cz (ocelová konstrukce) a pana Lukáše Tůmy (dřevěná konstrukce).

Usnesení č. 17/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele na opravu skladu dřeva pana Lukáše Tůmu za cenu 185.000,-- Kč.

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.Různé

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost Ing. Jiřího Matláka o vyjádření se obce jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 270/1 k. ú. Zbilidy k zamýšleným stavebním úpravám stávajícího vjezdu k rodinnému domu č.p. 80 k.ú. Zbilidy.

Starosta obce byl pověřen, požádat Ing. Matláka, aby předložil nákres stávajícího a budoucího stavu stavebního záměru úpravy vjezdu, včetně technických parametrů, s tím, že se obec nebude finančně spolupodílet na stavebních úpravách.

Obec uspořádá v září výlet - o konkrétním termínu budou občané informováni letáčkem.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Hejduk Roman                                            Starosta obce Zbilidy

Trojanová Hana                                           Roman Hejduk