Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 9. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Kratochvílová Žaneta

Program zasedání:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Povinnosti obce spadající pod správní obvod matričního úřadu městyse Větrný Jeníkov   - "místo a čas sňatečného obřadu"
  4. Projednání žádosti Ing.  Jiřího Matláka
  5. Rozpočtové opatření č. 4
  6. POV 2017
  7. Pořádání obecní pouti
  8. Oprava dětského hřiště
  9. Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Žanetu Kratochvílovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvilovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Povinnost obce spadající pod správní obvod matričního úřadu městyse Větrný Jeníkov   - "místo a čas sňatečného obřadu"

Usnesení č.  18/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje místo pro uzavření sňatečného obřadu budovu obecního úřadu ve Větrném Jeníkově čas pro uzavření sňatečného obřadu je stanovena sobota od 8.00 do 16.00hod.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Projednání žádosti Ing. Jiřího Matláka

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ing. Jiřího Matláka o úpravu nájezdu od nemovitosti č.p. 80 na pozemku p.č. 270/26, k. ú. Zbilidy, čímž bude dotčena i obecní komunikace p.č. 270/1, k.ú. Zbilidy, která je ve vlastnictví obce Zbilidy. Podmínkou realizace je, že odvodňovací žlaby budou napojeny do kanalizace, vše bude projednáno a odsouhlaseno správcem sítě Vodak s.r.o. Humpolec a obec se nebude finančně spolupodílet na této stavbě.

Pan Ing. et. Ing. Jiří Matlák, který byl přítomen při zasedání zastupitelstva, byl požádán, aby obci předložil žádost o udělení souhlasu s výše popsanými stavebními úpravami, jakožto vlastníka dotčeného pozemku (komunikace) p.č. 270/1, k.ú.Zbilidy. Přítomný Ing. Jiří Matlák s návrhem ZO vyjádřil souhlas.

5. Rozpočtové opatření č. 4

Usnesení č. 19/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.POV 2017

Zastupitelstvo obce posunulo realizaci opravy skladu dřeva v rámci programu POV 2017 do konce října 2017.

7. Pořádání obecní pouti

Usnesení č.  20/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši max. do 15.000,-- Kč na obecní pouť.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Oprava dětského hřiště

Usnesení č.  21 /2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na realizaci dětského hřiště před kulturním domem s firmou Dětská hřiště Smitka za cenu 139.675,- Kč

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.Různé

Starosta obce informoval, že bude kontaktovat Energetickou agenturu Vysočiny ohledně možné dotace na nákup modrých popelnic na papír a žlutých popelnic na plast, které by byly poté obcí dodány do jednotlivých domácností. Stávající kontejnery na třídění odpad by na obvyklých místech v obci zůstaly.

Kontejnery na nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech 12.10.2017 a 13.10.2017 u kulturního domu.

Výlov obecního rybníka „Doubek“ se uskuteční 14.10.2017.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Žaneta Kratochvílová                                                   Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                                                                     Roman Hejduk