Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 10. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Bílá Hana, Komzák Pavel, Hodačová Marie, Trojanová Hana

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Hodačová Marie

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Komzák Pavel

Program zasedání:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018

Návrh smlouvy - Jiří Matlák

Schválení rozpočtové změny č.5

Různé


Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Marii Hodačovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce odložilo tento bod jednání na další ZO.

3. Schválení Návrhu rozpočtu obce na rok 2018

Usnesení č. 22/2017

Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2018, dle předloženého návrhu předsedou finančního výboru Pavlem Komzákem.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Návrh smlouvy - Jiří Matlák

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh pana Matláka na úpravu příjezdové komunikace k domu Zbilidy č.p. 80.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Schválení rozpočtové změny č.5

Starosta obce předložil ZO k projednání RO č.5

Usnesení č. 22/2017

Zastupitelstvo obce schválilo RO č.5.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0


6.Různé

Na základě žádosti pana Zejdy se obec Zbilidy připojí jako účastník správního řízení u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, vedeném pod č.j. OR-1084/2017-707.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Obec nechá zpracovat pasport komunikací ( dle předložené nabídky Hrdlička s.r.o.), potřebný k žádosti na opravu komunikací a podá žádost o dotaci na opravu komunikace k Maršovskému rybníku. Pověřen starosta obce.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Obec nechá zpracovat žádost o dotaci a projektovou dokumentaci k odbahnění a opravě Obecního rybníka, na základě nabídky fy Aqua-Regio. Pověřen starosta obce.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Obec souhlasí se zřízením práva věcného břemene pro společnost EON, pro lokalitu Maršov – samota. Dle předložené smlouvy a projektové dokumentace.

Usnesení č. 23/2017

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Žádost paní Housové o převod pozemků p.č. 162 a 284/35 k.ú. Zbilidy

ZO na základě Smlouvy o smlouvě budoucí ( článek III odst. 3 ), uzavřené dne 22.4. 2002 souhlasí s převodem pozemku na pana Rostislava Štěpána a zamítlo převod na Moniku Housovou.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0


Zapsala: Marie Hodačová

Ověřovatelé zápisu:

Bílá Hana                                                  Starosta obce Zbilidy

Komzák Pavel                                            Roman Hejduk