Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 11. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Huďa Jiří

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Hodačová Marie

Program zasedání:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulých zasedání (19.9.2017, 26.10.2017)
  3. Rozpočtové opatření č. 6/2017
  4. Zpráva kontrolního výboru  
  5. Jmenování členů inventarizační komise
  6. Návrh na změnu navrhovaného programu-uzavření smlouvy se společnosti AQUA-REGIO s.r.o.  
  7. Různé

 

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Marii Hodačovou a zapisovatelem Jiřího Huďu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápisy odpovídající projednávaným programům minulých zastupitelstev (19.9.2017, 26.10.2017) a všechna usnesení v nich obsažená za splněná.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2017

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce  k projednání Rozpočtové opatření č. 6

Usnesení č. 24/2017

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2017

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.11.2017.

5. Jmenování členů inventarizační komise

Usnesení č. 25/2017

Zastupitelstvo obce jmenuje jako předsedu inventarizační komise Jiřího Huďu a jako členy inventarizační komise Hanu Bílou a Františka Tůmu. 

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

6. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání-uzavření smlouvy se společností AQUA-REGIO s.r.o.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že pod bodem 6. bude projednáno uzavření smlouvy se společností AQUA-REGIO s.r.o. 

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 26/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností AQUA-REGIO s.r.o.  na odbahnění a opravu Obecního rybníka. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Různé

Na základě ankety, která proběhla na webu obce, zastupitelstvo obce projednalo záměr na pořízení odpadových nádob na separovaný odpad (plast, papír), které by byly jednotlivým domácnostem (dle zájmu), přistaveny v lednu 2018.

Starosta obce informoval, že dle sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště v Jihlavě, se nemůže obec připojit jako účastník správního řízení, které je vedeno pod č.j. OR-1084/2017-707, jelikož není vlastníkem dotčených pozemků.

Dne 3.12.2017 proběhne na prostranství před kulturním domem tradiční rozsvěcení vánočního stromu a 17.12.2017 v sále kulturního domu vánoční dílničky pro děti. O obou akcích budou občané informováni prostřednictvím letáčků.

Zapsal: Jiří Huďa

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Huďa                                                                             Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                                                                             Roman Hejduk