Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13 12. 2017

Přítomni: Hejduk Roman, Bílá Hana, Komzák Pavel, Hodačová Marie, Trojanová Hana, Huďa Jiří

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Hodačová Marie

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Komzák Pavel

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Schválení rozpočtu na rok 2018

4. Zpráva finančního výboru

5. Návrh smlouvy na administraci pro podání žádosti o dotaci na opravu komunikace

6. Správa internetových stránek obce

7. Schválení rozpočtové změny č.7 (změna navrhovaného programu)

8. Návrh na odměny zastupitelům obce od 1.1.2018 (změna navrhovaného programu)

9. Záměr na pronájem nebytových prostor č.p. 21(změna navrhovaného programu)

10.Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem a byla odsouhlasena změna navrhovaného programu.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Marii Hodačovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo všechna usnesení z minulého zasedání za splněná.

3. Schválení Rozpočtu obce na rok 2018

Usnesení č. 27/2017

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce na rok 2018, dle předloženého návrhu rozpočtu

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Zpráva finančního výboru

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru, předloženou předsedou FV

5. Návrh smlouvy na administraci pro podání žádosti o dotaci na opravu komunikace

Usnesení č. 28/2017

ZO odsouhlasilo firmu Business Benefit s.r.o.,Koněvova 141, 130 00 Praha 3, jako administrátora pro podání žádosti o dotaci na opravu komunikace „Maršovský rxbník“.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Správa internetových stránek obce

ZO přijalo nabídku Davida Kratochvíla na správu webových stránek obce

Usnesení č. 29/2017

ZO odsouhlasilo poplatek za správu webových stránek obce ve výši 5.000/rok.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

7. Schválení rozpočtové změny č.7

Starosta obce předložil ZO k projednání Rozpočtové opatření č.7

Usnesení č. 30/2017

ZO schválilo Rozpočtové opatření č.7

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Návrh na odměny zastupitelům obce od 1.1.2018

Vzhledem k nové právní úpravě odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků byl předložen návrh na měsíční odměňování zastupitelů obce v následující výši:

Starosta obce : 11.000,- Kč

Místostarosta obce : 8.000,-Kč

Předseda výboru, komise: 600,- Kč

Člen výboru, komise: 400,- Kč

Zastupitel: 200,- Kč

Zastupitelstvo obce stanovilo paušální náhradu (OSVĆ) pro starostu a místostarostu obce ve výši 125,-Kč/hodina, maximální výše byla stanovena na 2000,- Kč /měsíc dle nové úpravy odměňování.

Usnesení č. 31/2017

ZO schválilo návrh odměn zastupitelů platný od 1.1.2018.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Záměr na pronájem nebytových prostor č.p. 21

Vzhledem k podané výpovědi z nájmu nebytových prostor č.p. 21 od pana Lukáše Tůmy, ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem těchto prostor.

Usnesení č. 32/2017

ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Různé

ZO odsouhlasilo smlouvu na provozování veřejné obslužnosti s ICOM a.s., pro rok 2018.

Usnesení č. 33/2017

ZO souhlasí se smlouvou od ICOM a.s. na rok 2018

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO odsouhlasilo dodatky smlouvy na provozování ČOV a dodávky vody od Vodak s.r.o. Humpolec pro rok 2018

Usnesení č. 34/2017

ZO souhlasí s dodatky ke smlouvě s Vodak s.r.o. pro rok 2018

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZO odsouhlasilo smlouvu na vývoz odpadu od SMJ Jihlava pro rok 2018

Usnesení č. 35/2017

ZO souhlasí se smlouvou od SMJ Jihlava pro rok 2018

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: Marie Hodačová

Ověřovatelé zápisu:

Bílá Hana Starosta obce Zbilidy

Komzák Pavel Roman Hejduk