Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 1. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Kratochvílová Žaneta

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Informace k záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 21

4. Příprava POV 2018

5. Žádost pana Josefa Hodáče o příspěvek na opravu historické kovárny

6. Správa internetových stránek obce

7. Rozpočtové opatření č. 8 (změna navrhovaného programu)

8. Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Žanetu Kratochvílovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení v nich obsažená za splněná.

3. Informace k záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 21

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že obec obdržela pouze jednu nabídku k provozování potravin v nebytových prostorech č.p. 21, a to od pana Stanislava Bartoně.

Zastupitelstvo obce se shodlo, že rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor č.p. 21 bude řešeno na dalším zasedání zastupitelstva. Pan Bartoň přislíbil do dalšího jednání ZO prodiskutovat svůj záměr s potencionálními zákazníky. Do té doby bude dodávku potravin do obce nadále zajišťovat pojízdná prodejna ve dnech úterý a pátek.

4. Příprava POV 2018

Starosta obce informoval o možnosti získání dotace z POV pro rok 2018, kdy žádost o dotaci je zapotřebí podat do 29.6.2018. Na dalším zasedání zastupitelstva bude projednáno, na jaký konkrétní účel bude tato dotace v letošním roce žádána.

5.Žádost pana Josefa Hodáče o příspěvek na opravu historické kovárny

Pan Josef Hodáč podal žádost o příspěvek (garanci spoluúčasti) na opravu budovy historické kovárny.

Usnesení č. 1/2018

Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 10 % na obnovu kulturní památky budovy kovárny dle předloženého návrhu rozpočtu prací a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Zbilidy na rok 2018 uzavřené mezi Obcí Zbilidy a manžely Hodáčovými, Zbilidy 4.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

6. Správa internetových stránek obce

Usnesení č. 2/2018

Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením odměny za správu internetových stránek obce na částku 6.000,-- Kč/rok pro správce Davida Kratochvíla.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

7. Rozpočtové opatření č. 8 (změna navrhovaného programu)

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Rozpočtové opatření č.8

Usnesení č. 3/2018

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č.8

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí s pořádáním oslavy MDŽ dne 10.3.2018.

Zastupitelstvo obce souhlasí s pořádáním dětského karnevalu v období únor, příp. březen 2018.

Zastupitelstvo obce souhlasí v případě pořádání Zbilidského biatlonu se zajištěním občerstvení.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Marie Hodačová                                                           Starosta obce Zbilidy

Žaneta Kratochvílová                                                      Roman Hejduk