Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 2. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Trojanová Hana, Bílá Hana

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Žádost HC Zbilidy o finanční příspěvek

4. Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období

5. Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Trojanovou a Hanu Bílou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení v nich obsažená za splněná.

3. Žádost HC Zbilidy o finanční příspěvek

HC Zbilidy požádal o finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč na úhradu pronájmu ledu.

Usnesení č. 4/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-- Kč pro HC Zbilidy.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

4.Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období

Usnesení č. 5/2018

Zastupitelstvo obce stanovuje počet 7 zastupitelů pro příští volební období.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na kácení stromů podél komunikace ve směru ze Zbilid do Šimanova.

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlasné stanovisko se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Hana Trojanová                                                            Starosta obce Zbilidy

Hana Bílá                                                                       Roman Hejduk