Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 3. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta
Omluveni: 1
Nepřítomen: 0
Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta
Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Komzák Pavel

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání
3. POV 2018
4. Různé


Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulých zasedání
Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení v něm obsažená za splněná.

3. POV 2018
Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo obce schválilo komplexní regeneraci umělého trávníku na víceúčelovém hřišti s vybudováním mantinelů a opravou sítí v rámci POV 2018.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Různé
Paní Ivana Rytychová požádala o mimořádný rozbor vody.
Dále paní Ivana Rytychová požádala o umístění dopravního zrcadla ve směru od nové zástavby dolů směrem k Horáčkovým v místě, kde se napojuje komunikace vedoucí od jejího domu, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti při vyjíždění z této komunikace. ZO rozhodlo kladně o nákupu nových dopravních zrcadel.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová
Ověřovatelé zápisu: Pavel Komzák, Marie Hodačová 

                                                                                         Starosta obce Zbilidy
                                                                                         Roman Hejduk