Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 4. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni:  1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Kratochvílová Žaneta

Program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání
 3. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání
 4. Schválení návrhu smlouvy na refinancování úvěru u Komerční banky, a.s.
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 6. Informace o setkání starostů ve Větrném Jeníkově
 7. Problematika GDPR, výběr zmocněnce
 8. Výběr dodavatele na komplexní regeneraci umělého trávníku na víceúčelovém hřišti
 9. Žádost o proplacení víceprací Urbanistickému středisku Jihlava, spol. s r.o. při tvorbě územního plánu obce
 10. Stanovení účetní ceny nemovitostí-rybníků v k.ú. Zbilidy na pozemku p.č. 1141 a p.č. 1273
 11. Veřejná vyhláška-oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu
 12. Různé

 

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Žanetu Kratochvílovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení v něm obsažená za splněná.

 

3. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že bude doplněn o body:

8. Výběr dodavatele na komplexní regeneraci umělého trávníku na víceúčelovém hřišti

9.   Žádost o proplacení víceprací Urbanistickému středisku Jihlava, spol. s r.o. při tvorbě územního plánu obce

10. Stanovení účetní ceny nemovitostí-rybníků v k. ú. Zbilidy na pozemku p.č. 1141 a p.č. 1273

11. Veřejná vyhláška- oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu

 

4.Schválení návrhu smlouvy  na refinancování úvěru u Komerční banky, a.s.

Usnesení č.  7/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru č. 013811469 od České spořitelny, a.s., který bude refinancovat zbytek úvěru vedený u Komerční banky, a.s. v celkové výši 2.749.205,40 Kč. Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s. č. 013811469 byla předložena zastupitelstvu obce a schválena bez výhrad. ZO pověřuje starostu Romana Hejduka podpisem smlouvy o úvěru.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2018

Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 1/2018.

Usnesení č.  8/2018

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018.

pro:  6

proti: 0

zdržel se: 0

 

6. Informace o setkání starostů ve Větrném Jeníkově

Místostarosta obce informoval o setkání starostů ve Větrném Jeníkově, které se zabývalo zejména problematikou GDPR.

 

7.Problematika GDPR, výběr zmocněnce

Usnesení č. 9/2018

Zastupitelstvo obce jmenovalo zmocněnce pro GDPR pana Jiřího Huďu.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

 

8. Výběr dodavatele na komplexní regeneraci umělého trávníku na víceúčelovém hřišti

Usnesení č.  10/2018

Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele komplexní regenerace umělého trávníku na víceúčelovém hřišti firmu Gold Return s.r.o.-Ing. Jaroslav Čepický.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

9. Žádost o proplacení víceprací Urbanistickému středisku Jihlava, spol. s r.o. při tvorbě územního plánu obce

 Usnesení č. 11/2018

Zastupitelstvo obce schválilo proplacení víceprací Urbanistickému středisku Jihlava, spol. s r.o. při tvorbě územního plánu obce, do výše 10.000,-- Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

10.Stanovení účetní ceny nemovitostí-rybníků v k. ú. Zbilidy na pozemku p.č. 1141 a p.č. 1273

Usnesení č.  12/2018

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo stanovení odhadní ceny rybníků v k. ú. Zbilidy na pozemku p.č. 1141 na 141.000,-- Kč a na pozemku p.č. 1273 na 59.000,-- Kč a souhlasí s vkladem do účetního majetku obce.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

11. Veřejná vyhláška-oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu

Usnesení č.   13/2018

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou vyhlášku- Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

12.Různé

Obec obdržela nabídku na vyrovnání ceny díla za opravu komunikace k Maršovskému rybníku od firmy DOSTA LIMITED. S touto firmou bude zahájeno jednání o finančním vyrovnání.

 

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Hana Bílá                                                                            Starosta obce Zbilidy

Žaneta Kratochvílová                                                      Roman Hejduk