Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 5. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Hodačová Marie

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 2/2018

4. Různé

Zastupitelstvoobce Zbilidy bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

ZO schválilo navrhovaný program jednání.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému program  minulého zastupitelstva a všechna usnesení v něm obsažená za splněná.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018.

4. Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním Dne dětí dne 2.6.2018.

Zastupitelstvo obce souhlasí suzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou DOSTA LIMITED, organizační složka. Podpisem dodatku smlouvy o dílo byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

Zapsala:

Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Huďa

                                                              Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                                     Roman Hejduk