Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 6. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Trojanová Hana, Komzák Pavel

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Dopis Jiřího Matláka
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o závěrečném přezkoumání
5. Různé


Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program jednání.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Trojanovou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení v něm obsažená za splněná.

3. Dopis Jiřího Matláka
Zastupitelstvo obce obdrželo dopis od pana Jiřího Matláka. Všechny dotazy v něm obsažené byly zodpovězeny za účasti pana Jiřího Matláka, který na výslovný dotaz starosty obce uvedl, že nepožaduje zaslání písemných odpovědí.
Zastupitelstvo obce se shodlo na vypracování studie o vydatnosti vody v obecní studni s ohledem na budoucí výstavbu v obci. Zadáním byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

4.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Usnesení č. 14/2018
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2017
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.Schválení zprávy o závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Usnesení č. 15/2018
Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o závěrečném přezkoumání obce za rok 2017 bez výhrad.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5.Různé
Na OÚ byla dne 15.6.2018 doručena Petice. Odpověď na tuto petici bude zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce. Starosta obce Roman Hejduk se vzdal funkce pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Hana Trojanová                                                                     Starosta obce Zbilidy
Pavel Komzák                                                                         Roman Hejduk