Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Huďa Jiří

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Volba pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu

3. Rozpočtové opatření č. 3/2018

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program jednání.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Jiřího Huďu a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Volba pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu

Starosta obce navrhl jako pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu Marii Hodačovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 15/2018

Zastupitelstvo obce zvolilo jako pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu Marii Hodačovou.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

3. Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:
Hana Bílá                                                                               Starosta obce Zbilidy
Jiří Huďa                                                                                 Roman Hejduk