Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 8. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Trojanová Hana

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Výběr dodavatele na opravu místní komunikace (cesta k Maršovskému rybníku)

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 10.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program jednání.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Hanu Trojanovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.Výběr dodavatele na opravu místní komunikace (cesta k Maršovskému rybníku)

Do výběrového řízení byly doručeny 3 cenové nabídky, a to od společností COLAS CZ, a.s., EUROVIA CS, a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.. Firma COLAS CZ, a.s. z kapacitních důvodů z výběrového řízení odstoupila a tato nabídka byla z výběrového řízení vyřazena.

Usnesení č. 16/2018

Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele opravy místní komunikace (cesta k Maršovskému rybníku) na základě výběrového řízení firmu EUROVIA CS, a.s.

za nabídkovou cenu 1.714.686,05 Kč bez DPH (2.074.770,12 Kč s DPH). Podpisem smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:

Marie Hodačová                                                                  Starosta obce Zbilidy

Hana Trojanová                                                                    Roman Hejduk