Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 9. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Komzák Pavel

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, kontrola zápisů a plnění usnesení z minulého zasedání

2. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

3. Rozpočtové opatření č. 4/2018

4. Zpráva Kontrolního výboru

5. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu Obecního rybníka

6. Žádost o pronájem obchodu

7. Rozpočtová opatření č. 3/2018, 5/2018

8. Zrušení zápisu a usnesení ze dne 28.6.2018

9. Volba pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu

10.Různé

Zastupitelstvo obce Zbilidy bylo zahájeno v 16.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný program jednání.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení v něm obsažená za splněná.

2. Návrh na změnu navrhovaného programu

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce tak, že bude doplněn o body:

7. Rozpočtová opatření č. 3/2018, 5/2018

8. Zrušení zápisu a usnesení ze dne 28.6.2018

9. Volba pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu

3.Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018

4.Zpráva Kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, předloženou předsedkyní Kontrolního výboru Marií Hodačovou.

5. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu Obecního rybníka

Usnesení č.17 /2018

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu Obecního rybníka. pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

6. Žádost o pronájem obchodu

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o pronájem obchodu.

Usnesení č. 18 /2018

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu obchodu. pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7. Rozpočtová opatření č. 3/2018, 5/2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018, 5/2018

8. Zrušení zápisu a usnesení ze dne 28.6.2018

Usnesení č. 19 /2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení zápisu a usnesení ze dne 28.6.2018, jelikož se nejednalo o řádné zasedání zastupitelstva, ale o pracovní poradu zastupitelstva. pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

9. Volba pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu

Usnesení č. 15 /2018

Zastupitelstvo obce zvolilo jako pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu Marii Hodačovou. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

10.Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na obecní pouť.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu: Jiří Huďa, Pavel Komzák 

                                                                                                        Starosta obce Zbilidy  

                                                                                                         Roman Hejduk