Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 2. 11. 2018

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Váňa Stanislav, Dvořáková Hana, Domanská Magda

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Domanská Magda

Ověřovatelé zápisu: Marie Hodačová, Hana Dvořáková

Program zasedání:

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

5. Volba starosty

6. Volba místostarosty

7. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

8. Volba předsedy finančního výboru

9. Volba členů finančního výboru

10. Volba předsedy kontrolního výboru

11. Volba členů kontrolního výboru

12. Zřízení komisí zastupitelstva obce

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva obce

14. Volba určeného zastupitele pro tvorbu územního plánu,

15. Projednání ukončení smlouvy o správě webových stránek.

16. Diskuze

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy (dále také „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce Romanem Hejdukem (dále také „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zbilidy zveřejněna v souladu se zákonem 7 dní a to od 24. 10 2018 do 3. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Zbilidy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající určil ověřovateli zápisu Marii Hodačovou a Hanu Dvořákovou a zapisovatelem Magdu Domanskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny dva návrhy na doplnění. Předsedající navrhl doplnění programu o bod Volba určeného zastupitele pro tvorbu územního plánu. Pavel Komzák navrhl doplnit program o Projednání ukončení smlouvy o správě webových stránek navržené jejich správcem Davidem Kratochvílem. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

5. Volba starosty

6. Volba místostarosty

7. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

8. Volba předsedy finančního výboru

9. Volba členů finančního výboru

10. Volba předsedy kontrolního výboru

11. Volba členů kontrolního výboru

12. Zřízení komisí zastupitelstva obce

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva obce

14. Volba určeného zastupitele pro tvorbu územního plánu,

15. Projednání ukončení smlouvy o správě webových stránek.

16. Diskuze

 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 20/2018 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající navrhl způsob volby starosty a místostarosty veřejnou formou. Magda Domanská navrhla postupovat v obou případech tajnou formou hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdržel se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.

Usnesení č. 21/2018 bylo schváleno.

 

Volba starosty

Předsedající navrhl jako starostu v novém volebním období Jiřího Huďu. Nebyl podán žádný protinávrh.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí starostou Jiřího Huďu.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 22/2018 bylo schváleno

 

Předsedající předal slovo a řízení schůze novému starostovi obce Jiřímu Huďovi.

Starosta obce poděkoval voličům a popřál všem hodně úspěchů v práci.

 

Volba místostarosty

Magda Domanská navrhla Stanislava Váňu, jako zástupce kandidátky Za naše Zbilidy. Starosta obce navrhl Romana Hejduka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí místostarostou Stanislava Váňu.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdržel se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí místostarostou Romana Hejduka.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.

Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno.

 

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starosta obce informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý a výbory musí být minimálně tříčlenné. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta ani místostarosta.

Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Nebyl vznesen žádný protinávrh. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 24/2018 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru

Starosta obce navrhl Pavla Komzáka. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí předsedou finančního výboru Pavla Komzáka.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 25/2018 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního výboru

Starosta obce navrhl paní Marii Hodačovou, Magda Domanská navrhla paní Hanu Dvořákovou. Další návrh nebyl vznesen.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí členy finančního výboru Marii Hodačovou a Hanu Dvořákovou.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 26/2018 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru

Magda Domanská navrhla jako předsedkyni kontrolního výboru sebe. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí předsedkyní kontrolního výboru Magdu Domanskou.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. 27/2018 bylo schváleno.

 

Volba členů kontrolního výboru

Místostarosta obce navrhl Marii Hodačovou, Magda Domanská navrhla Stanislava Váňu. Další návrh nebyl vznesen.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí členy kontrolního výboru Marii Hodačovou a Stanislava Váňu.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno.

 

12. Zřízení komisí zastupitelstva obce

Starosta obce navrhl zřídit kulturní komisi s počtem tří členů. Nebyl vznesen žádný protinávrh. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy zřizuje kulturní komisi. Komise bude tříčlenná.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 29/2018 bylo schváleno.

 

Místostarosta obce navrhl jako předsedkyni kulturní komise Marii Hodačovou. Nebyl vznesen žádný protinávrh. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí předsedkyní kulturní komise Marii Hodačovou.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno.

 

Místostarosta obce navrhl jako členky kulturní komise Hanu Bílou a Hanu Trojanovou. Nebyl vznesen žádný protinávrh. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy volí členy kulturní komise Hanu Bílou a Hanu Trojanovou.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. 31/2018 bylo schváleno.

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva obce

Magda Domanská navrhla, aby odměny za výkon neuvolněných členů zastupitelstva obce zůstaly ve stejné výši jako v minulém volebním období.

Místostarosta obce navrhl, aby byla zvýšena odměna starostovi obce z původních 11 000 Kč na 15 000 Kč měsíčně a místostarostovi obce zvýšena odměna z původních 8 000 Kč na 13 000 Kč měsíčně. Odměny pro ostatní zastupitele, předsedy a členy výborů navrhl místostarosta, aby zůstaly ve stejné výši jako v předcházejícím volebním období, tedy ve výši 600 Kč předseda výboru, člen výboru 400 Kč a zastupitel 200 Kč měsíčně.

Starosta obce dal před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 000 Kč, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8 000 Kč, odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 600 Kč, odměnu za výkon funkce předsedy člena výboru zastupitelstva ve výši 400 Kč, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 200 Kč měsíčně.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdržel se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15 000 Kč, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13 000 Kč, odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 600 Kč, odměnu za výkon funkce předsedy člena výboru zastupitelstva ve výši 400 Kč, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 200 Kč měsíčně.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.

Usnesení č. 32/2018 bylo schváleno.

14. Volba určeného zastupitele pro tvorbu územního plánu

Místostarosta obce upozornil na nutnost stanovit v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon určeného zastupitele obce pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu. Magda Domanská navrhla, že bude tuto funkci vykonávat. Místostarosta obce navrhl Marii Hodačovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy určuje zastupitelem obce pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu Magdu Domanskou.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdržel se 0.

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Zbilidy určuje zastupitelem obce pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu Marii Hodačovou.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.

Usnesení č. 33/2018 bylo schváleno.

Stanislav Váňa navrhl určit i druhého zastupitele obce pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu z důvodu transparentnosti postupu ve věci nového územního plánu pro obě volební uskupení. Oba určení zastupitelé by jednali společně. Starosta obce navrhl ověřit do příštího zasedání zastupitelstva, zda je takový postup možný a pokud ano, určit z výše uvedených důvodů i druhého zastupitele obce pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu.

15. Projednání ukončení smlouvy o správě webových stránek

Pavel Komzák přednesl požadavek dosavadního správce webových stránek Davida Kratochvíla, ukončit smlouvu o správě webových stránek ke dni 5. 11. 2018. Přítomný David Kratochvíl uvedl, že písemné důvody odstoupení od smlouvy obdrží Obec Zbilidy v pondělí 5. 11. 2018. Webhosting bude v případě zájmu obce dále zajišťovat za stejných podmínek jako v roce 2018, cenovou nabídku zašle obci na emailovou adresu starosty obce.

Starosta obce upozornil na nutnost zaškolení nového správce webových stránek. David Kratochvíl uvedl, že nového správce je ochoten v termínu do 30. 11. 2018 zaškolit a upozornil starostu obce na nutnost připravit si nové přístupové údaje. Zároveň uvedl, že obci bezplatně předá fb profil s názvem Zbilidy, který zřídil na sociální síti a který spravuje. Starosta obce navrhl, že funkci administrátora webových stránek převezme.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že starosta obce bude v období po 5. 11. 2018 zajišťovat správu oficiálních webových stránek obce.

16. Diskuze

Magda Domanská vznesla dotaz, proč se někteří zastupitelé obce nezúčastnili vzpomínkové akce ke dni 28. října 2018.

Místostarosta obce upozornil, že neobdržel pozvánku a nesouhlasil s uvedením zastupitelů na pozvánce jako organizátorů.

Starosta upozornil, že nadále bude kulturní akce obce pořádat kulturní komise.

Místostarosta upozornil, že obec obdržela žádost o poskytnutí informací od pana Jiřího Hose a je třeba, aby se na vyřízení podíleli i ostatní ze zastupitelů, nejen starosta a místostarosta.

Pan Jiří Hos se dotázal, zda může počítat s odpovědí na svoji žádost o informace do 15 dnů.

Starosta obce přislíbil odpověď na uvedenou žádost o informace do 15 dnů.

Magda Domanská vznesla dotaz, v jakém termínu obdrží zastupitelé podklady k bodům jednání uvedeným v programu zastupitelstva.

Starosta obce uvedl, že zastupitelé obdrží podklady k jednání vždy nejpozději v den uveřejnění oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce, nejpozději 7 dní předem.

Z přítomných občanů vystoupila paní Blažková s přáním, aby se obec spojila a situace vyhrocená před volbami se uklidnila.

 

Zapsala: Magda Domanská .........................................................................

 

Ověřovatelé zápisu: Marie Hodačová, Hana Dvořáková ........................................................................

 

Starosta obce: Jiří Huďa .........................................................................

 

Přílohy: Prezenční listina, Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce