Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 11. 2018

Přítomni: Huďa Jiří, Hejduk Roman, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Váňa Stanislav, Dvořáková Hana, Domanská Magda

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Domanská Magda

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Váňa, Roman Hejduk

Program zasedání:

1. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7

2. Návrh rozpočtu 2019 + výhled 2020 a 2021

3. Dotace rybník Obecák

4. MAS Třeštsko - informace

5. Lesní hospodářský plán - pořízení nového

6. Inventarizační komise - jmenování

7. Pozemek Šindelka

8. Jednací řád

9. Různé

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Zbilidy (dále také „zasedání“) a určil ověřovateli zápisu Stanislava Váňu a Romana Hejduka a zapisovatelem Magdu Domanskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Schválení programu

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání:

1. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7

2. Návrh rozpočtu 2019 + výhled 2020 a 2021

3. Dotace rybník Obecák

4. MAS Třeštsko - informace

5. Lesní hospodářský plán - pořízení nového

6. Inventarizační komise - jmenování

7. Pozemek Šindelka

8. Jednací řád

9. Různé

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno.

1. Rozpočtové opatření

Starosta obce upozornil, že rozpočtová opatření bere zastupitelstvo obce pouze na vědomí. Pavel Komzák seznámili přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6, které upravuje především výši příjmu z daňových výnosů, a s rozpočtovým opatřením č. 7, kde je zásadní položkou faktura za opravu silnice k Maršovskému rybníku ve výši 1 989 367 Kč. Výše uvedená rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu ze zasedání.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a č. 7.

2. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 a 2021

Pavel Komzák vysvětlil metodiku sestavování rozpočtu a upozornil, že očekávané dotace se neplánují, proto nejsou v rozpočtu uvedeny. Navrhovaný rozpočet uvažuje s daňovými příjmy v celkové výši 3 065 200 Kč, neinvestičními transfery ze státního rozpočtu ve výši 60 900 Kč a s nedaňovými příjmy ve výši 562 000 Kč. Úhrn příjmů v návrhu rozpočtu činí 3 688 100 Kč.

Stanislav Váňa upozornil, že návrh rozpočtu počítá v části nedaňových příjmů s částkou 400 000 Kč za vytěžené a prodané dřevo z lesa. Počítat s tímto příjmem může být v současné situaci, kdy je na trhu velký přebytek dřevní hmoty, nereálné.

Magda Domanská vznesla dotaz, jaká je současná výše úvěru, který obec Zbilidy splácí za rekonstrukci budovy Obecního úřadu.

Místostarosta obce uvedl, že zbývá doplatit cca 2,35 mil. Kč, roční splátka úvěru činí 0,55 mil. Kč.

Pavel Komzák uvedl, že největší výdajovou položkou plánovanou v roce 2019 je rekonstrukce rybníka Obecák v částce 500 000 Kč.

Magda Domanská vznesla dotaz, zda obec vytváří rezervy na opravu, případně posílení vodovodu a kanalizace.

Místostarosta obce odpověděl, že tuto rezervu vytváří obec pouze účetně.

Dále místostarosta obce upozornil, že obec má tři zaměstnance, na které přispívá Úřad práce ČR, příspěvky ale skončí ke konci roku 2018. Navrhuje zaměstnat pouze 1 zaměstnance na pracovní poměr, dalšího zaměstnance pak na dohodu o provedení práce s nižším úvazkem.

Starosta obce informoval, že pojízdná prodejna je dotována 2 125 Kč měsíčně.

Stanislav Váňa navrhl odložit rekonstrukci rybníka Obecák a uvolněné peněžní prostředky využít na posílení vodovodu a kanalizace.

Z občanů Jiří Matlák vznesl dotaz, zda obec uvažuje o rekonstrukci polních cest na Maršově.

Starosta obce uvedl, že v současné době se s rekonstrukcí těchto cest nepočítá.

Magda Domanská navrhla informovat se o možnosti rekonstrukce uvedených cest prostřednictvím Pozemkového úřadu z Programu rozvoje venkova.

Místostarosta obce upozornil, že obec přispívá ročně částkou 70 tisíc Kč obci Větrný Jeníkov na provoz školy, kterou navštěvuje většina zbilidských dětí. Tento příspěvek není zákonná povinnost a dal k diskuzi, zda tento příspěvek dále poskytovat.

Stanislav Váňa se dotázal, zda je reálná možnost, aby děti navštěvovaly například školu v Dušejově, kde zřizovatel příspěvky od obce nepožaduje.

Z občanů paní Huďová upozornila, že do Dušejova nejezdí autobus a děti by se tam neměly jak dostat a také, že mají své kamarády a spolužáky ve Větrném Jeníkově a nesouhlasí s návrhem Stanislava Váni.

Magda Domanská a Hana Dvořáková vyslovily nesouhlas s rušením příspěvku na provoz školy ve Větrném Jeníkově. V návrhu rozpočtu na rok 2019 zůstal příspěvek na provoz školy zachován.

Pavel Komzák dále vysvětlil metodiku sestavování výhledu do roku 2021, která vychází z dlouhodobého trendu růstu daňových příjmů obce.

Starosta obce upozornil, že návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu ze zasedání a zároveň bude umístěn na úřední desce obecního úřadu po dobu 15-ti dnů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a výhledu do roku 2021, který je přílohou tohoto zápisu ze zasedání.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno.

3. Dotace na rybník Obecák

Starosta souhlasil s návrhem Stanislava Váni, odložit rekonstrukci rybníka Obecák a uvolněné peněžní prostředky investovat do posílení vodovodu a kanalizace. Místostrosta obce navrhl nechat vybraného dodavatele dopracovat projekt na rekonstrukci rybníka, tak aby projekt byl připravený k použití a rozhodnout se až po posouzení hotového projektu.

Zastupitelé obce Zbilidy vzali na vědomí, že o rekonstrukci rybníka Obecák rozhodnou až po posouzení dokončeného projektu.

4. Místní akční skupina Třešťsko

Starosta obce představil zastupitelům Místní akční skupinu Třešťsko (dále také „MAS“), jejímž členem je obec Zbilidy. MAS umožňuje čerpat obci některé dotace z Programu rozvoje venkova. Je třeba zvolit zástupce pro jednání s MAS. Místostarosta obce navrhl jako zástupce pro jednání s MAS starostu obce, Jiřího Huďu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce pro jednání s MAS starostu obce, Jiřího Huďu.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. 36/2018 bylo schváleno.

5. Lesní hospodářský plán

Starosta obce upozornil, že je třeba zpracovat nový lesní hospodářský plán. Lesní hospodářský plán se zpracovává na deset let a platnost stávajícího vyprší příští rok. Nabídky na zpracování podaly obci dvě společnosti. Starosta navrhuje objednat zpracování u společnosti, která je autorem stávajícího lesního hospodářského plánu, neboť zná poměry v obecním lese.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání lesního hospodářského plánu u společnosti Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., IČ 252 51 431.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 37/2018 bylo schváleno.

6. Inventarizační komise

Starosta uvedl, že je nutné jmenovat inventarizační komisi a zároveň navrhl její jmenování na celé čtyřleté volební období. Navrhuje jako členy inventarizační komise Jiřího Huďu, Hanu Dvořákovou a ze zaměstnanců obce Františka Tůmu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování inventarizační komise ve složení Jiří Huďa, Hana Dvořáková a František Tůma.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. 38/2018 bylo schváleno.

7. Šindelka

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou Státního pozemkového úřadu k odkupu části pozemku parcelní číslo 1510 v katastrálním území Zbilidy. Cenová nabídka se bude odvíjet od výměry pozemku, která vyplyne z geometrického plánu, oddělujícího část uvedeného pozemku sahající k potoku od zbytku pozemku. Geometrický plán je povinna zajistit obec Zbilidy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku parcelní číslo 1510 v katastrálním území Zbilidy.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 39/2018 bylo schváleno.

8. Jednací řád

Starosta obce vyzval zastupitele, aby se seznámili s aktuálním jednacím řádem a případně do příštího zasedání zastupitelstva obce navrhli jeho úpravy. Aktuální jednací řád zašle starosta obce každému ze zastupitelů elektronickou poštou.

9. Různé

Magda Domanská požádala starostu obce, aby den před zasedáním zastupitelstva obce vyhlásil obecním rozhlasem pozvánku na zasedání. Dále požádala, zda by bylo možné řadit informace na webu obce chronologicky, tak aby bylo snadnější se v nich orientovat.

Starosta obce přislíbil pozvánky na zasedání zastupitelstva obce vyhlásit rozhlasem den před konáním zasedání. K webovým stránkám obce uvedl, že nový správce Zdeněk Jonák stránky bude postupně upravovat podle aktuálních požadavků.

Magda Domanská dále uvedla, že se na ni obrátil pan Hejsek ze Šimanova a požádal, aby obec věnovala pozornost uvažovanému rozšíření letiště, které je navrhováno v nově vytvářeném územním plánu obce. Zároveň požádala přítomného pana Zejdu, aby jako provozovatel letiště na příštím projednávání územního plánu seznámil občany Zbilid s uvažovanými změnami.

Magda Domanská jako předsedkyně Kontrolního výboru seznámila zastupitele s návrhem plánu kontrolní činnosti, který zahrnuje do konce roku kontrolu realizace cesty k Maršovskému rybníku a podle časových možností i kontrolu plnění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 40/2018 bylo schváleno.

Marie Hodačová jako předsedkyně Kulturní komise požádala o příspěvek obce na setkání občanů u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek obce na setkání občanů u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 41/2018 bylo schváleno.

Z občanů vystoupil Jiří Hos s dotazem, jaký je obecní zájem ve vztahu k územnímu plánu.

Starosta obce uvedl k územnímu plánu, že obecní zájem nedokáže v současné chvíli definovat, je k tomu třeba jednání zastupitelů. Zároveň uvedl, že prioritou je vyřešení posílení vodovodu a kanalizace.

V souvislosti s postupem prací na novém územním plánu uvedl, že obec může mít pouze jednoho určeného zastupitele pro tvorbu územního plánu a zároveň pověřil Marii Hodačovou jako určeného zastupitele, aby zjistila, v jaké fázi jsou práce na novém územním plánu, zda a kdy lze očekávat další veřejné projednávání.

Z občanů požádal Zdeněk Sadecký o zanesení dohody o pronájmu pozemků uzavřené mezi Lesy ČR s.p., panem Sadeckým, panem Sekničkou a panem Paculou do nově vznikajícího územního plánu, tak aby u dotčených pozemků byl zřejmý účel pronájmu jako parkovacích ploch.

 

Zapsala: Magda Domanská .........................................................................

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Váňa, Roman Hejduk ........................................................................

Starosta obce: Jiří Huďa .........................................................