•Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 12. 2018

Přítomni:​
​ Huďa Jiří, Hejduk Roman, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Váňa Stanislav, Dvořáková           Hana, Domanská Magda Omluveni: ​
​ 0 Nepř řítomen:​
​ 0 Zapisovatel:​
​ Domanská Magda Ověř ěřovatelé zápisu:​
​ Pavel Komzák, Hana Dvořáková Program zasedání: 1.  Schválení rozpočtu na rok 2019 2. Schválení smlouvy o dopravní obslužnosti s firmou ICOM na rok 2019 3. Dodatek č. 8 ke smlouvě s firmou Vodak Humpolec (cena vodného stočného na rok 2019) 4. Smlouva o zajištění prohrnování komunikací v k.ú. Zbilidy (zimní údržba) 5. Šindelka (vytvoření geometrického plánu k části pozemku p.č. 1510 v k.ú. Zbilidy) 6. Zmocněnec GDPR pro obec Zbilidy 7. Udělení pověření starostovi k provádění rozpočtových opatření 8. Různé
 
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Zbilidy (dále také „zasedání“) a určil ověřovateli             zápisu Pavla Komzáka a Hanu Dvořákovou a zapisovatelem Magdu Domanskou. K návrhu nebyly            vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Schválení programu Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou předanou          členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl program            zasedání doplnit o body:
- Zpráva finančního výboru, - Zpráva KÚ kraje Vysočina z kontroly akce Revitalizace sportoviště financované z Programu          obnovy       venkova.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení rozpočtu na rok 2019 2. Schválení smlouvy o dopravní obslužnosti s firmou ICOM na rok 2019 3. Dodatek č. 8 ke smlouvě s firmou Vodak Humpolec (cena vodného stočného na rok 2019) 4. Smlouva o zajištění prohrnování komunikací v k.ú. Zbilidy (zimní údržba) 5. Šindelka (vytvoření geometrického plánu k části pozemku p.č. 1510)
6. Zmocněnec GDPR pro obec Zbilidy 7. Udělení pověření starostovi k provádění rozpočtových opatření 8. Zpráva finančního výboru 9. Zpráva KÚ kraje Vysočina z kontroly akce Revitalizace sportoviště financované z Programu obnovy venkova 10. Různé Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č č. 42/2018 bylo schváleno.
 
V úvodu požádal starosta obce o upřesnění zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 11.              2018 a to v bodě č. 6 Inventarizační komise: Původní text: Navrhuje jako členy inventarizační komise Jiřího Huďu, Hanu Dvořákovou a ze            zaměstnanců obce Františka Tůmu. se nahrazuje textem: Navrhuje jako členy inventarizační komise Jiřího Huďu, Stanislava Váňu a ze            zaměstnanců obce Františka Tůmu. Stanislav Váňa návrh na svoje jmenování odmítl a             navrhl jmenovat Hanu Dvořákovou, která návrh přijala. Přijaté usnesení č. 38/2018 zůstává beze změny.
 
A dále v bodě č. 2 Rozpočet na rok 2019 a výhled na roky 2020 a 2021: Původní text: Magda Domanská a Hana Dvořáková vyslovily nesouhlas s rušením příspěvku na            provoz             školy ve Větrném Jeníkově. V návrhu rozpočtu na rok 2019 zůstal příspěvek na provoz             školy zachován. se nahrazuje textem: Zastupitelé souhlasili se zachováním příspěvku škole. Přijaté usnesení č. 35/2018 zůstává beze změny.
 
Starosta obce dále provedl kontrolu plnění usnesení ze zastupitelstva konaného dne 18. 11. 2018 a               konstatoval, že úkoly vyplývající z přijatých usnesení byly splněny.
 
 
1. Schválení rozpoč čtu na rok 2019 Hana Dvořáková upozornila na nepřesnost v položce Neinvestiční transfery, kde je chybně uvedena            částka 52 tisíc Kč. Starosta obce a Pavel Komzák navrhli zařadit uvolněnou částku do položky Pitná                voda a odpadní voda. Absolutní hodnota příjmové a výdajové části zůstává nezměněna. Žádné další              připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 nebyly vzneseny. Rozpočet byl předložen zastupitelstvu            k hlasování včetně uvedené změny.
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích rozpočet obce                na rok 2019 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č č. 43/2018 bylo schváleno.

 
 
 
2. Schválení smlouvy o dopravní obsluž žnosti s firmou ICOM na rok 2019 Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o veřejných službách číslo 99/2019 se společností             ICOM Transport a.s. a s požadavkem kompenzace nákladů ve výši 7 642 Kč na autobusových linkách              zajíždějících do obce. Místostarosta uvedl, že navýšení kompenzace je způsobeno povinným           navýšením platů řidičů.
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o veřejných službách 99/2019 uzavřenou se společností           ICOM Transport a.s.
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č č. 44/2018 bylo schváleno.
 
 
3. Dodatek č č. 8 ke smlouvě ě s firmou Vodak Humpolec (cena vodného stoč čného na rok 2019) Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a               čištění odpadních vod s Vodak Humpolec, s.r.o., a upozornil, že obec dlouhodobě dotuje cenu vody              ve výši cca 200 tisíc Kč. Současná cena vodného a stočného je 33 Kč/m3. Starosta obce dává                 k diskuzi, zda by nebylo vhodné zvýšit cenu vodného a stočného, tak, aby obec nemusela cenu vody                dotovat. Stanislav Váňa se ptal na roční spotřebu vody, aby bylo možné zjistit jak vysoké navýšení poplatků je                 třeba ke kompenzaci uvedené ztráty.  Starosta obce uvedl, že roční spotřeba obce kolísá mezi 12 – 16 tisíci m3 a po přesáhnutí hranice                  odběru 6 tisíc m3 vody ročně se zvyšuje výrazně cena vodného, je to poplatek za užívání spodních                 vod. Starosta obce dále uvedl, že doporučuje navyšovat cenu vodného a stočného ne skokově a               maximálně o 5 Kč za m3. Stanislav Vána upozornil, že z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 k Dodatku č. 8 k výše uvedené smlouvě                 vyplývá, že náklady na vodovod Zbilidy jsou 171 640 Kč a náklady spojené s provozem kanalizace a               ČOV Zbilidy činí 396 934 Kč, přičemž v obou částech rozpočtu je uvedena položka Jiné činnosti              specifikované v dodatku č. 1, která v části rozpočtu Vodovod činí 36 418 Kč a v části rozpočtu              Kanalizace a ČOV činí 41 022 Kč. Dále Stanislav Váňa navrhl, že s Vodakem Humpolec, s.r.o. projedná               možnost snížení ceny uvedené v Dodatku č. 8, tak aby její snížení spolu s uvažovaným navýšením              vodného a stočného pro obyvatele kompenzovalo v co nejvyšší míře výše uvedenou každoroční            dotaci obce do vodného a stočného. Místostarosta návrh Stanislava Váni podpořil. Hana Dvořáková navrhla zvyšovat cenu maximálně 1 až 2 Kč za m3. Pavel Komzák se dotázal, zda dochází k meziročnímu nárůstu. Starosta obce uvedl, že k meziročnímu             nárůstu ceny nedochází. Roman Hejduk navrhl, aby zastupitelstvo obce nyní nehlasovalo a navýšení ceny vodného a stočného              dále prodiskutovalo.
 
4. Smlouva o zajiš ště ění prohrnování komunikací v k.ú. Zbilidy (zimní údrž žba) Starosta obce vyzval k podání nabídky na zajištění prohrnování komunikací v obci Zemědělské           družstvo Zbilidy s.r.o. a Agro Hybrálec s.r.o. Obě vyzvané společnosti podali obci nabídku se shodnou               hodinovou sazbou ve výši 500 Kč/hodinu. Starosta obce navrhl uzavřít smlouvu o zajištění             prohrnování komunikací v obci se stávajícím dodavatelem, se kterým má obec dobré zkušenosti.

 
 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění prohrnování komunikací v k.ú. Zbilidy uzavřenou se            společností  Zemědělské družstvo Zbilidy s.r.o.
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č č. 45/2018 bylo schváleno.
 
 
5. Š Šindelka (vytvoř ření geometrického plánu k č části pozemku p.č č. 1510 v k.ú. Zbilidy) Starosta obce uvedl, že geometrický plán na oddělení pozemku p.č. 1510 v k.ú. Zbilidy nutný pro               koupi pozemku navazujícího na stavbu Šindelka bude stát cca 10 000 Kč.  Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s Usnesením č. 39/2018 ze dne 18. 11. 2018 starostu obce              zajištěním geometrického plánu na oddělení pozemku p.č. 1510 v k.ú. Zbilidy.
 
6. Zmocně ěnec GDPR pro obec Zbilidy Starosta uvedl, že v současné době vykonává on funkci zmocněnce GDPR pro obec Zbilidy a tyto dvě                funkce jsou neslučitelné. Z uvedeného důvodu podává návrh na své odvolání z funkce zmocněnce            GDPR pro obec Zbilidy.  Zároveň uvedl, že obec obdržela nabídku Mgr. Luboše Klimenta, který smluvně zajišťuje služby             zmocněnce GDPR i pro některé okolní obce za částku 9 900 Kč/rok a navrhuje zastupitelstvu s Mgr.               Klimentem uzavřít smlouvu. Marie Hodačová dala ke zvážení, zda je vůbec nutné uzavírat smlouvu s třetí osobou, zda by nebylo                vhodné zajistit činnosti pověřence GDPR vlastními silami, protože rozsah činností obce, které by             podléhaly GDPR není rozsáhlý. Upozornila na skutečnost, že smluvně zajištěná třetí strana stejně             není za činnosti související s GDPR zodpovědná a zodpovědnost stále zůstává na obci. Jako              zmocněnce navrhla Magdu Domanskou. Magda Domanská uvedla, že zjistí povinnosti, které souvisí v obci s GDPR a na nejbližším zasedání              zastupitelstva obce sdělí, zda bude v jejích možnostech je vykonávat. Místostarosta navrhl, aby zastupitelstvo obce zvolilo zmocněnce GDPR na nejbližším příštím           zasedání.
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odvolává k 31. 12. 2018 starostu obce, Jiřího Huďu, z funkce zmocněnce GDPR             pro obec Zbilidy. 
 
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č č. 46/2018 bylo schváleno.
 
 
7. Udě ělení pověř ěření starostovi k provádě ění rozpoč čtových opatř ření  Starosta obce požádal zastupitele obce o udělení pověření k provádění rozpočtových opatření.           V minulém volebním období měl starosta obce pověření k provádění rozpočtových opatření bez            stanovení limitu. 
Marie Hodačová navrhla udělit starostovi obce pravomoc k provádění rozpočtových opatření na celé            volební období bez stanoveného limitu, protože se tato praxe v minulosti osvědčila. Magda Domanská navrhla udělit starostovi obce pravomoc k provádění rozpočtových opatření do           výše 20 tisíc Kč. Upozornila, že schvalování rozpočtu obce patří do výlučných pravomocí             zastupitelstva obce a je protismyslné vzdát se následně pravomoci provádět v rozpočtu změny. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce uděluje starostovi obce pověření k provádění rozpočtových opatření bez          omezení horní hranice.
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1. Usnesení č č. 47/2018 bylo schváleno.
 
8. Zpráva finanč čního výboru Pavel Komzák seznámil přítomné se zprávou z kontroly finančního výboru. Zpráva je dostupná na             webových stránkách obce.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. ​ 1/2018
 
9. Zpráva KÚ kraje Vysoč čina z kontroly akce Revitalizace sportoviš ště ě financované z Programu          obnovy       venkova Starosta obce informoval, že proběhla kontrola akce Revitalizace sportoviště, kterou obec           financovala z Programu obnovy venkova, poskytované Krajem Vysočina. Celková částka dotace činila           120 000 Kč. Součástí projektu bylo vysázení stromků v okolí sportoviště. Kontrolou bylo zjištěno, že             obec Zbilidy tyto stromky vysázela podél cesty k rybníku. Poskytovatel dotace neuznal toto umístění             jako okolí sportoviště a požaduje vrácení částky 3 775 Kč, která odpovídá výši peněžních prostředků               poskytnutých z dotace na vysázení stromků Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nutnost vrácení neoprávněně vyplacené částky ve výši 3 775 Kč              Kraji Vysočina.
 
10. Rů ůzné Magda Domanská navrhla s odvoláním na diskuzi na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2018             požádat Státní pozemkový úřad o vybudování cesty C6 (k Matlákům). Tato cesta je zahrnutá v plánu               společných opatření vyplývajícího z komplexní pozemkové úpravy, která proběhla v k.ú. Zbilidy a SPÚ            ji doposud nevybudoval.  Magda Domanská dále s odvoláním na diskuzi na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2018             uvedla, že kontaktovala společnost Lapek s.r.o. a zjišťovala podmínky pro provoz obchodu touto             společností. Společnost uvedla, že počet obyvatel 200 je pro ni hraniční a že případné refundace               ztrát, které by požadovala od obce, by byly vysoké. Místostarosta obce uvedl, že se společností Lapek s.r.o. obec již dříve jednala a že požadované               refundace byly neúnosně vysoké. Magda Domanská se dotázala, kdy bude v prosinci vývoz popelnic na separovaný odpad. Starosta obce uvedl, že vývoz uvedených popelnic proběhl začátkem prosince a do konce roku už               nebude. Hana Dvořáková se dotázala, kdy bude možné získat nové popelnice na separovaný odpad.
Starosta obce uvedl, že nové popelnice na separovaný odpad budou po novém roce a o přesném                termínu bude obyvatele informovat. Z občanů pan Zejda upozornil, že v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2018 jsou               nepřesně uvedeny informace, týkající se jeho leteckých aktivit. Pan Zejda seznámil zastupitele se             stanovisky ministerstva dopravy a upozornil, že se nejedná o letiště, ale o plochu se statusem               jakákoliv jiná plocha. Na této ploše nemůže přistávat nikdo, kdo nemá souhlas vlastníka. Dále uvedl,               že v nově vytvářeném územním plánu je tato plocha vedena jako sportovní plocha. Zároveň požádal v tomto smyslu o upřesnění zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 11.              2018 a to v bodě č. 9 Různé: stávající text: Magda Domanská dále uvedla, že se na ni obrátil pan Hejsek ze Šimanova a požádal,                 aby           obec věnovala pozornost uvažovanému rozšíření letiště, které je navrhováno v nově vytvářeném územním plánu obce. Zároveň požádala přítomného pana Zejdu, aby jako provozovatel            letiště na příštím projednávání územního plánu seznámil občany Zbilid s uvažovanými         změnami.
se nahrazuje textem: Magda Domanská dále uvedla, že se na ni obrátil pan Hejsek ze Šimanova a požádal, aby obec věnovala pozornost uvažovanému rozšíření plochy se statusem           jakákoliv jiná plocha, které je navrhováno v nově vytvářeném územním plánu obce a týká             se leteckých aktivit pana Zejdy. Zároveň požádala přítomného pana Zejdu, aby jako provozovatel této             plochy na příštím projednávání územního plánu seznámil občany Zbilid s uvažovanými         změnami.
 
Marie Hodačová upozornila na demografický vývoj a zvyšování průměrného věku obyvatel obce. Dále             uvedla, že pokud se nebude v obci stavět, bude populace stárnout. Místostarosta uvedl, že když se schvaloval současně platný územní plán, byla čistička odpadních vod              nefunkční a nikomu nevadilo, že územní plán přesto počítá s výstavbou. Z občanů pan Hos – upozornil, že je potřeba řešit problémy postupně, tedy prvně vyřešit problémy               s nedostatkem vody a s nedostatečnou kapacitou čističky a potom teprve řešit další požadavky.            Odkázal se na zvýšenou spotřebu vody uváděnou v bodě 3 tohoto zápisu.  Marie Hodačová a starosta obce poděkovali všem, kteří se podíleli na realizaci akce Rozsvěcení              vánočního stromečku. Starosta obce navrhl příští zasedání zastupitelstva obce na den 11. 1. 2019 v 16:30 hodin a zasedání                 ukončil.
 
 
 
Zapsala: Magda Domanská .........................................................................
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Komzák, Hana Dvořáková ........................................................................
 
Starosta obce: Jiří Huďa .........................................................................