Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.1.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Trojanová Hana

Program zasedání:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Návrh POV 2016

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Hanu Trojanovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh POV 2016

Usnesení č. 1/2016

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo opravu budovy „Šindelka“ v rámci POV 2016

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                                               Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                                                            Roman Hejduk

Hana Trojanová