Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.2.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Palánová Žaneta

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Komzák Pavel

Program zasedání:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Dětský karneval
  4. Změna návrhu POV 2016

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Dětský karneval

Dne 13.2.2016 se bude v KD Zbilidy konat dětský karneval.

Usnesení č. 2/2016

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na dětský karneval.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4.Změna návrhu POV 2016

Dne 5.1.2016 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 1/2016 v rámci POV opravu budovy „Šindelka“. Vzhledem k tomu, že pozemek pod touto stavbou dosud není ve vlastnictví obce, což je jedna z podmínek pro použití finančních prostředků v rámci POV, nelze podat návrh na použití těchto finančních prostředků na tuto budovu.

Usnesení č. 3/2016

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo parkové úpravy a úpravy zeleně v obci v rámci POV 2016

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                              Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                                                     Roman Hejduk

Pavel Komzák