Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.3.2016

Přítomni:  Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Palánová Žaneta, Trojanová Hana  

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Palánová Žaneta

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Výběr nájemce nebytových prostor č.p. 21

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Žanetu Palánovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Výběr nájemce nebytových prostor č.p. 21

Zastupitelstvu obce byly doručeny 2 žádosti o pronájem nebytových prostor č.p. 21, a to od Stanislava Bartoně a Moniky Housové.

Usnesení č. 10/2016

Zastupitelstvo obce vybralo na základě předložených žádostí jako nájemce nebytových prostor č.p. 21 Stanislava Bartoně.

pro: 4

proti: 3

zdržel se: 0

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                                                        Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                                                                               Roman Hejduk

Žaneta Palánová