Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.4.2016

Přítomni:  Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Palánová Žaneta

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Komzák Pavel  

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvkové organizace

4. Zvýšení odměny účetní paní Duchanové

5. Různé

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů na provoz Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvkové organizace, mezi Obcí Zbilidy a Městysem Větrný Jeníkov, podmíněnou uzavřením Dohody o společném školském obvodu.

Usnesení č. 11/2016

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Zvýšení odměny účetní paní Duchanové

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměny účetní paní Duchanové na částku 5.000,- Kč/měsíčně od 1.4.2016

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé

a. Návrh zastupitelstva obce na pronájem štěpkovače.

Zastupitelstvo obce navrhlo pronájem štěpkovače, který je podmíněn obsluhou zaměstnancem obce, takto:

300,- Kč/hod. pro občany s trvalým pobytem v obci

500,- Kč/hod. pro ostatní občany

Dále je možnost koupě dřevní štěpky: 200,-Kč/1 přívěs za obecní traktor .

b. Obec Zbilidy zorganizuje výlet do Prahy (s možností prohlídky sídla Senátu ČR) a na zámek Konopiště. O termínu a podrobnostech budou občané informováni letáčkem

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                                                    Starosta obce Zbilidy

Roman Hejduk                                                                   Roman Hejduk

Komzák Pavel