Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.5.2016

Přítomni:  Hejduk Roman, Huďa Jiří, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Palánová Žaneta

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Hodačová Marie

 

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Návrh obecně závazné vyhlášky

4. Uzavření smlouvy o zprostředkování a spolupráci se společností SFORP Energie s.r.o.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva. Usnesení č. 12/2016 bylo splněno, usnesení č. 11/2016 splněno dosud není.

3. Návrh obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Zbilidy , kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů.

4. Uzavření smlouvy o zprostředkování a spolupráci se společností SFORP Energie s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování a spolupráci se společností SFORP Energie s.r.o. na dodávky el. energie.

Usnesení č. 13/2016

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

                                  

Zapsala: Žaneta Palánová

 

Ověřovatelé zápisu:                                                Starosta obce Zbilidy

Jiří Huďa                                                                  Roman Hejduk

Marie Hodačová