Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.6.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Trojanová Hana
Omluveni: 2
Nepřítomen: 0
Zapisovatel: Huďa Jiří
Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Trojanová Hana

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání
4. Schválení účetní závěrky Obce Zbilidy za rok 2015
5. Schválení závěrečného účtu Obce Zbilidy za rok 2015, včetně zprávy o auditu obce krajského úřadu
6. Návrh odkupu pozemku p.č. 525, k. ú. Zbilidy od ÚZSVM dle předloženého návrhu smlouvy od ÚZSVM
7. Stanovení účetní ceny nemovitosti „Šindelka“ na pozemku p.č. 525, k. ú. Zbilidy
8. Různé

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Hanu Trojanovou a zapisovatelem Jiřího Huďu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva.

3. Návrh na změnu programu jednání
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce doplněný o bod. 7.

4. Schválení účetní závěrky Obce Zbilidy za rok 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015.
Usnesení č. 16/2016
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

5. Schválení závěrečného účtu Obce Zbilidy za rok 2015, včetně zprávy o auditu obce krajského úřadu
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o auditu krajského úřadu bez výhrad.
Usnesení č. 17/2016
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

6. Návrh odkupu pozemku p.č. 525, k. ú. Zbilidy od ÚZSVM dle předloženého návrhu smlouvy od ÚZSVM
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č. 525, k. ú. Zbilidy od ÚZSVM dle předloženého návrhu kupní smlouvy za cenu 28.200,-- Kč.
Usnesení č. 18/2016
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

7. Stanovení účetní ceny nemovitosti „Šindelka“ na pozemku p.č. 525, k.ú. Zbilidy
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo stanovení odhadní ceny nemovitostí „Šindelka“ na pozemku p.č. 525, k. ú. Zbilidy na 320.000,-- Kč a souhlasí s vkladem do majetku Obce Zbilidy.
Usnesení č. 19/2016
pro: 5
proti:
zdržel se: 0

8. Různé
Zastupitelstvo obce děkuje místostarostovi obce Jiřímu Huďovi za uspořádání obecního výletu v červnu 2016.
Zapsal: Jiří Huďa

Ověřovatelé zápisu:                                                                              Starosta obce:
                                                                                                   Roman Hejduk  

Marie Hodačová 
Hana Trojanová