Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.6.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta
Omluveni: 0
Nepřítomen: 2
Zapisovatel: Palánová Žaneta
Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Hejduk Roman

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtová změna č. 1/2016
4. Návrh smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Zbilidy a Filipem Zejdou a Vlastou Zvolánkovou
5. Návrh nové pojistné smlouvy majetku obce
6. Zpráva o výsledku soutěže na dodavatele elektrické energie
7. Různé

Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo změnu navrhovaného programu zasedání zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Romana Hejduka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Rozpočtová změna č. 1/2016
Usnesení č. 14/2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

4. Návrh smlouvy o směně pozemků mezi Obcí Zbilidy a Filipem Zejdou a Vlastou Zvolánkovou
Usnesení č. 15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o směně pozemků předloženou Filipem Zejdou a Vlastou Zvolánkovou, upravený starostou obce (úpravy byly předloženy na zasedání zastupitelstva obce dne 7.6.2016)
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

5. Návrh nové pojistné smlouvy majetku obce
Starosta obce informoval o aktualizovaném znění pojistné smlouvy majetku obce.

6. Zpráva o výsledku soutěže na dodavatele elektrické energie
Starosta obce informoval, že na základě soutěže na dodavatele el. energie pro obec Zbilidy, kterou provedla firma Sforp, je novým dodavatelem Amper Market.

7. Různé
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem elektrocentrály, fukaru na listí, hadice, čerpadla a vysavače pro potřeby obce a SDH Zbilidy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem drobné techniky pro obec a SDH Zbilidy.

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                                                   Starosta obce Zbilidy

Hana Bílá                                                                                     Roman Hejduk
Roman Hejduk