Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.9.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Trojanová Hana

Omluveni: 2
Nepřítomen: 0
Zapisovatel: Hejduk Roman
Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Bílá Hana

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva kontrolního a Finančního výboru
4. Žádost pí. Romany Strejčkové o prodej pozemku p.č. 280/16 a p.č. 280/9, k. ú. Zbilidy
5. Stížnost a žádost p. Filipa Zejdy o řešení při záplavových deštích
6. Návrh příspěvku na uspořádání obecní pouti a výlovu rybníka „U Doubku“
7. Různé

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Hanu Bílou a zapisovatelem Romana Hejduka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva..

3. Návrh na změnu programu jednání
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce v bodě 3. -se zprávou Finančního výboru bude zastupitelstvo obce seznámeno na říjnovém zasedání a starosta obce předložil ZO rozpočtovou změnu č.3.
pro: 5
proti: 0
zdržel se.0
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo navrhovanou změnu programu jednání a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 29.8.2016 a rozpočtovou změnu č.3.

4. Žádost pí. Romany Strejčkové o prodej částí pozemků p.č. 280/16 a 280/9
Paní Romana Strejčková podala žádost o prodej částí pozemků p.č. 280/16 a p.č. 280/9, k. ú. Zbilidy. Zastupitelstvo obce se shodlo, že tato žádost bude projednána na říjnovém zasedání zastupitelstva.

5. Stížnost a žádost p. Filipa Zejdy o řešení při záplavových deštích
Pan Filip Zejda podal žádost o řešení při záplavových deštích.
Zastupitelstvo obce se shodlo, že tuto žádost projedná na říjnovém zasedání zastupitelstva, kam bude pozvána předsedkyně ZD Zbilidy Lenka Rychecká, p. Filip Zejda a p. Marie Blažková.

6. Návrh příspěvku na uspořádání obecní pouti a výlovu rybníka „U Doubku“
Usnesení č. 20/2016
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na uspořádání obecní pouti do výše 10.000,-- Kč
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/2016
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na uspořádání výlovu obecního rybníka „U Doubku“ do výše 10.000,-- Kč
pro: 5
proti: 0
zdržel se:0

7. Různé
Hana Trojanová informovala o plánovaném zalesnění okolí dětského hřiště „V břízkách“.
Klubík Zbilidy podal žádost o příspěvek na nákup vybavení do tělocvičny KD.

Zapsal: Hejduk Roman

Ověřovatelé zápisu:                                     Starosta obce Zbilidy

Jiří Huďa                                                       Roman Hejduk
Hana Bílá