Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (o odpadech)

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zbilidy. Zastupitelstvo obce Zbilidy se na svém zasedání dne 3. 3. 2015 usnesením č. 5/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zbilidy, včetně nakládání se stavebním odpadem11).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na:

a) papír, b) plast (včetně PET lahví a nápojových kartonů), c) sklo, d) kovy, e) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, f) objemný odpad, g) nebezpečné složky komunálního odpadu, h) směsný odpad.

(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až e).

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u budovy obecního úřadu, u tenisového hřiště a u rozcestí na Dušejov. Na kovy je sběrná nádoba umístněna za budovou kulturního domu a za domem p. Karla Horáčka.

(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - kontejnery hnědé barvy

b) papír a lepenka - kontejner modré barvy,

c) plasty a nápojové kartony - kontejner žluté barvy,

d) sklo barevné – kontejner zelené barvy,

e) sklo bílé – kontejner bílé barvy,

f) kov – kontejner s nápisem „kov“

(4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

(5) Pro biologicky rozložitelní odpad rostlinného původu budou zvláštní sběrné nádoby přistaveny v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku. Nádoby o objemu 1100 l, jsou umístěny u budovy kulturního domu, u tenisového hřiště a u rozcestí Zbilidy-Dušejov, pod bytovkou.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů22) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, nebo přímo do sběrného vozu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 6

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Shromažďování směsného odpadu

(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování

směsného komunálního odpadu, (2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů, nebo individuální.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

(2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška obce Zbilidy č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zbilidy, včetně nakládání se stavebním odpadem, ze dne 21. 11. 2012.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………… …………………………

Jiří Huďa                     Roman Hejduk

místostarosta             starosta