Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 (daň z nemovitosti)

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Zastupitelstvo obce Zbilidy se na svém zasedání dne 3.11. 2009 usnesením č. 81/2009 usneslo vydat na základě §11 odst.1 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1.

Stavby

U staveb ve všech částech obce uvedených v §11 odst.1 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., se stanovuje koeficient, kterým se násobí sazba daně, ve výši 1,5.

Článek 2.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2010.

Ve Zbilidech dne 3.11. 2009

Roman H E J D U K 

starosta obce

Jiří H U Ď A

místostarosta obce