Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.10.2016

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Kratochvílová Žaneta

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Kratochvílová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Komzák Pavel, Hodačová Marie

 

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Stížnost a žádost o řešení při záplavových deštích p. Filipa Zejdy

4. Zpráva finančního výboru

5. Žádost o prodej částí pozemku p.č. 280/16 a 280/9 – pí. Romana Strejčková

6. Žádost o prodej pozemku-Ing. Vítek

7. Návrh rozpočtu na rok 2017

8. Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

9. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Energie, a.s.

10. Žádost HC Zbilidy o příspěvek

11. Rozpočtová změna č. 4/2016

12. Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Pavla Komzáka a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Kratochvílovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Stížnost a žádost o řešení při záplavových deštích p. Filipa Zejdy

Pan Filip Zejda podal žádost o řešení při záplavových deštích. Na zasedání zastupitelstva byli přítomni manželé Filip Zejda a Vlasta Zvolánková a dále předsedkyně ZD Zbilidy Lenka Rychecká. Zastupitelstvo obce navrhlo, aby se k protizáplavovým opatřením vyjádřil odborník. Na základě jeho doporučení budou ve spolupráci se ZD Zbilidy realizována protizáplavová opatření.

4. Zpráva finančního výboru

Předseda finančního výboru Pavel Komzák předložil zprávu finančního výboru, se kterou seznámil zastupitelstvo. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.

5.Žádost o prodej pozemku částí pozemků p.č. 280/16 a 280/9 – pí. Romana Strejčková

Paní Romana Strejčková podala žádost o prodej části pozemků p.č. 280/16 a p.č. 280/9, k.ú. Zbilidy. Zastupitelstvo obce na základě žádosti pí. Romany Strejčkové zamítlo prodej části pozemků p.č. 280/16 a p.č. 280/9, k. ú. Zbilidy. pro: 2 proti: 0 zdržel se: 4

6.Žádost o prodej pozemku - Ing. Vítek

Ing. Vítek podal žádost o prodej pozemku p.č. 422/4, k. ú. Zbilidy Zastupitelstvo obce na základě žádosti Ing. Vítka zamítlo prodej pozemku p.č. 422/4, k.ú. Zbilidy. pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

7.Návrh rozpočtu na rok 2017

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu na rok 2017. Usnesení č. 22/2016 Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2017. pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

8.Návrh na změnu navrhovaného programu jednání

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou změnu programu starostou obce doplněný o body 9., 10., 11. pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

9.Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Energie, as. Usnesení č. 23/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Zbilidy a společností E.ON Energie, a.s., na pozemku p.č. 281/1, k.ú. Zbilidy pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

10.Žádost HC Zbilidy o příspěvek

HC Zbilidy podal žádost o příspěvek na platbu pronájmu zimního stadionu. Usnesení č. 24/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro HC Zbilidy, a to formou proplacení pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Humpolci ve výši 10.000,-Kč.. pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

11.Rozpočtová změna č. 4/2016

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovou změnou č. 4/2016. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2016.

12.Různé

Paní Monika Housová předložila žádost o uzavření smlouvy o prodeji pozemku p.č 284/35, k.ú. Zbilidy. Starosta obce byl pověřen kontrolou správnosti této smlouvy a konzultací s advokátní kanceláří.

Zapsala: Žaneta Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu:                                            Starosta obce Zbilidy

Pavel Komzák                                                      Roman Hejduk

Marie Hodačová