Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 (územní plán)

Zastupitelstvo obce Zbilidy schválilo na svém zasedání dne 18.11.2006 územní plán obce Zbilidy (dále ÚP). Učinilo tak dle jemu vyhrazené pravomoci  stanovené v   § 84 odst. 2 písm. b zákona  o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a v souladu s § 26 odst. 2 zákona  č. 50/1976 Sb. v platném znění. Zároveň  v souladu s výše uvedeným paragrafem zákona o obcích vyhlašuje zastupitelstvo obce závazné části územního plánu touto obecně závaznou vyhláškou.

ČÁST  PRVNÍ

Úvodní  ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

(1) Vyhláška vymezuje závazné části ÚPO Zbilidy, schváleného zastupitelstvem obce Zbilidy   dne 18. listopadu 2006.

(2) Vyhláška stanoví funkční uspořádání území a závazné regulativy  jeho zastavitelnosti, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby .

Článek 2

 Rozsah platnosti

 1. Tato vyhláška platí pro řešené území územního plánu, které je vymezeno ve výkresech v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 25 000 a zahrnuje  katastrální území Zbilidy. 
 2. Prověření územního plánu a případná aktualizace budou prováděny v max. časovém intervalu 4 roky. První aktualizace bude provedena nejpozději do 31.12.2010. Aktualizací se rozumí posouzení zda se nezměnily podmínky, za kterých byl územní plán schválen.
 3. Vyhláška   je obecně  závazná při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich  změn, při údržbě užívání a odstraňování staveb.

 Článek 3

Vymezení pojmů

(1) Závazné části řešení územního plánu jsou vymezeny regulativy územního rozvoje, ve smyslu § 18 odst. 1 a 2 b) vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně  plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci následujícím způsobem:

 1. zásady urbanistické koncepce
 2. využití plochy jejich uspořádání
 3. vymezení zastavitelného území
 4. omezení změn v užívání staveb
 5. zásady  uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
 6. vymezení  územního sytému ekologické stability
 7. limity  využití území
 8. plochy přípustné pro těžbu nerostů
 9. vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

(2) Směrné části řešení územního plánu jsou všechny ostatní části řešení, které nejsou vyjmenovány jako závazné.

 

ČÁST  DRUHÁ

Závazné části  řešení

Článek 4

Zásady urbanistické koncepce

(1)  Území řešené ÚPO Zbilidy zahrnuje katastrální území Zbilidy, jehož  hranice jsou graficky znázorněny  ve výkresové části schváleného územního plánu.

(2)  Zástavba v obci bude rozvíjet svůj venkovský charakter, nepřesahující dvě nadzemní podlaží  s využitím místních stavebních typů a přírodních materiálů.

(3)  Urbanistický rozvoj obce bude směřovat k využití stávajících nezastavěných ploch uvnitř současně zastavěného území, využití stávajících neobydlených objektů pro bydlení. Nová bytová výstavba je soustředěna na západní a jihovýchodní a jižní okraj zástavby, kde jsou navrženy plochy pro bydlení. Pro lokality A a H  je nutné pořídit podrobnější zastavovací studie, které by vymezily prostorové regulativy .

Rozvoj  drobné výroby, služeb bude směřován podél silnice II/131 na východní okraj obce. Řemeslné provozovny  mohou být umisťovány uvnitř obytného území za dodržení hygienických norem a předpisů.

 Rozvoj zemědělské výroby se v řešeném území mimo stávající areál zemědělské výroby nepředpokládá.

Článek 5

Využití  ploch a jejich uspořádání

(1) Urbanizovaná území tvoří území a plochy  zastavěné nebo určené k zastavění, které jsou:

a) území  venkovského bydlení

 je  určeno pro rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného domácího zvířectva. Limity kapacit objektů pro zemědělskou živočišnou výrobu budou stanoveny tak, aby pásmo hygienické ochrany nepřesahovalo hranice pozemků výstavby.

Přípustné:

 -    rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s chovem  drobného domácího zvířectva

 -  stravování, dočasné ubytování v soukromí, administrativa, změna obytných staveb na rekreační chalupy či pensiony

 -   sportovní plochy, dětská hřiště

 -   veřejná zeleň.

Podmíněně  přípustné :

 -   drobné řemeslnické provozovny

 -   změna funkce objektů určených pro trvalé bydlení na  rekreační chalupy.

Nepřípustné:

-    průmyslové stavby,zemědělská výroba, sklady

-    čerpací stanice pohonných hmot, rekreační chaty

 b) území  občanské vybavenosti

jsou určeny pro umístění obchodních, správních, kulturních,stravovacích a ubytovacích zařízení.

Přípustné:

-    stavby pro obchod, veřejné stravování, dočasné ubytování,

-    stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči

Podmíněně  přípustné:

-    zařízení řemeslné výroby a služeb, sklady

-    čerpací stanice pohonných hmot, parking

-    byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

-    průmyslové stavby, zemědělská výroba, sklady

-    rekreační chaty

 

c) území drobné  výroby a služeb

 jsou  určeny pro umístění nadměrně obtěžujících zařízení výroby řemeslné a živnostenské povahy, služeb, skladů.

Přípustné:

 -     zařízení  živnostenské výroby, řemeslnické provozovny, služby

 -    správní objekty, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory

Podmíněně  přípustné:

 -    zemědělská výroba, byty správců  a majitelů zařízení

Nepřípustné:

-     rodinné domy, bytové domy, objekty individuální rekreace

-    stavby pro zdravotnictví, sociální péči, kulturu, školství

 

d) území zemědělské výroby

 je určeno pro umístění zařízení zemědělské výroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích.

Přípustné:

 -    zařízení zemědělské výroby.

Výjimečně přípustné:

 -    výrobní provozovny, řemesla, sklady

 -    byty pohotovostní,správců a majitelů zařízení.

Nepřípustné:

-  rodinné  domy, bytové domy, stavby pro zdravotnictví, školství, sociální péči, objekty individuální rekreaci, sportovní plochy

 e) území  sportu

 je určeno pro umístění sportovních ploch, veřejné zeleně.

Přípustné:

 -  objekty sportovní, sociální zařízení a zařízení občanské  vybavenosti sloužící pro obsluhu tohoto území

 -    sportovní plochy, plochy veřejné zeleně.

Nepřípustné:

-  rodinné domy, bytové domy, průmyslové stavby, řemeslné provozovny, sklady, zemědělské stavby, objekty individuální rekreace, čerpací stanice pohonných hmot, stavby pro  kulturu, zdravotnictví, školství

 

f) území rekreace

 je určeno pro individuální rekreaci a sport

Přípustné:

-     stavby pro individuální rekreaci, objekty pro dočasné ubytování

-     sportovní plochy a zařízení

-     občanská vybavenost pro obsluhu tohoto území

-     byty správců, majitelů zařízení

Nepřípustné:

- rodinné domy, bytové domy, průmyslové stavby, řemeslné provozovny, sklady, zemědělské stavby, čerpací stanice pohonných hmot, stavby pro kulturu, zdravotnictví,  školství

g)   území veřejné zeleně

 slouží odpočinku, herním aktivitám

 Přípustné:

-     přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy, hřbitovy, ochranná, izolační zeleň, přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, doplňkový mobiliář-lavičky, odpadkové koše, informační tabule, drobné herní prvky

 

 Funkční využití monofunkčních ploch:

 Monofunkční plochy tvoří:

a)   orná půda

 -    orná půda

b)   louky,sady,pastviny,zahrady

 -    louky, pastviny

 -    sady, zahrady

 jsou to pozemky, které jsou využívány pro rostlinou výrobu nebo jako zelené nezastavitelné plochy uvnitř zastavěného území

 c)  pozemky určené k  plnění funkcí lesa

 jsou  tvořeny lesními porosty a dalšími pozemky pro obhospodařování lesa

 

d)   vodní toky a plochy

 v řešeném území se ponechávají všechny vodní plochy a toky

Na pozemcích ve vymezeném neurbanizovaném území mimo současně zastavěné území  jsou přípustné 

 -    stavby silnic, místních a účelových komunikací (uspořádání, kategorizace komunikací pro motorovou, pěší a cyklistickou dopravu musí odpovídat výkresu č.2  územního plánu)

-     stavby meliorací, vodních toků a ploch,úpravy vodních toků

 -    liniové stavby technického vybavení

 -    stavby pro reklamu a informaci

Podmíněně jsou přípustné dočasné zemědělské stavby pro uskladnění rostlinných produktů a sezónní  ustájení dobytka.

Nepřípustné jsou všechny ostatní stavby a využívání  lesních pozemků k jiným účelům než je plnění funkcí lesa a nepřípustná je na lesních pozemcích těžba  nerostů. 

 

Pokud dojde k dotčení pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, musí být řešeno formou projednání a schválení změny územního plánu. Důvodem pro tento postup je soulad s § 11 zákona z hlediska platby odvodů za odnětí půdy.

 

 Článek 6

 Vymezení zastavitelného území

(1) Hranice zastavitelného území jsou vymezeny ve výkresové části územního plánu ve výkrese č. 2. Výstavba mimo zastavitelné území je nepřípustná.

 

Článek 7

 Omezení změn v užívání staveb

(1) Užívání staveb musí odpovídat funkčnímu využití území a přípustnosti staveb v těchto územích. Jiná omezení změn v užívání staveb nejsou stanovena. 

 

Článek 8

 Zásady  uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

(1)  Uspořádání, kategorizace komunikací pro motorovou, pěší a cyklistickou dopravu musí odpovídat výkresu č.2  územního plánu.  Základní  dopravní kostra silnic II. a III. třídy je stabilní.

(2) Pro odstavování a garážování motorových vozidel jsou vymezeny plochy vyznačené na výkrese č.2  schváleného územního plánu.

(3)  Na pozemcích vymezených tras a ploch pro stavby pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení.

(4)  Uspořádání a kategorizace sítí technické infrastruktury musí odpovídat výkresům č. 3 a č. 4  schváleného územního plánu.

(5)  Zásobování pitnou vodou obce Zbilidy je zajištěno z obecního zdroje vody a veřejného vodovodu, část oce Maršov bude zásobována pitnou vodou individuelně.

(6)  Čistění odpadních vod  v obci Zbilidy  je zajištěno ve stávající  ČOV situované na jižním  okraji obce, v části obce Maršov budou odpadní vody likvidovány individuelně v jímkách na vyvážení či domovních ČOV.  

(7)  Elektrická energie je dodávána z vrchního primerního rozvodného systému 35 kV. Pro zajištění výkonu pro novou výstavbu je navržena nová trafostanice TS 1.

(8)  Vytápění objektů, ohřev teplé užitkové vody u stávající i nové zástavby bude výhledově  zajištěno  kotli na plyn, výjimečně  elektrokotli, kotli na tuhá paliva.

(9)  Kabelizace telekomunikační sítě byla v řešeném území částečně provedena. V návrhovém období se počítá s doplněním kabelizace místní kabelové sítě.

(10)Likvidace odpadů je prováděna ukládáním do maloobjemových sběrných nádob a odvozem na skládku. Odpad z plastů a skla je tříděn.

(11)Stávající objekty a plochy občanské vybavenosti zůstávající zachovány. Novou výstavbu objektů občanské vybavenosti  je možné situovat do území občanské vybavenosti a území venkovského bydlení.

 

Článek 9

 Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability

 (1) Lokální  územní systém ekologické stability je s navrženými biokoridory, biocentry, interakčními prvky a plochami chráněných významných krajinných prvků vymezen na výkrese č. 2 schváleného územního plánu.

 (2) Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability a pozemcích chráněných významných krajinných prvků vymezených podle odstavce 1 je zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, stavby pro skladování a skládky odpadů. Výjimečně při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umisťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby zemědělské a lesní půdy, dále se připouští opravy a stavební úpravy stávajících objektů, úpravy vodních toků .

(3)  Na plochách vymezených ve výkrese č. 2  schváleného územního plánu pro územní systém ekologické stability a pro chráněné významné krajinné prvky se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.

(4) Veškeré případné úpravy prvků v rámci územního systému ekologické stability  jsou možné pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

 

Článek 10

 Limity využití území

 

(1)  Při využívání území musí být dodrženy limity, které vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí.

(2) Kromě výše uvedených limitů jsou územním plánem navrženy tyto limity:

-PHO živočišné výroby

 

(3)  Záplavová   území v řešeném území nebyla stanovena.

(4) Plochy staveb a areálů nemovitých kulturních památek, chráněných podle zákona ČNR č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, vymezené ke dni schválení územního plánu, jsou neměnné. V případě realizace výhledových staveb  nesmějí být narušeny archeologické situace.

 

Článek 11

Plochy přípustné pro těžbu nerostů

(1) V řešeném území V katastrálním území Zbilidy   se nacházejí  ložiska nerostných surovin na severní hranici katastrálního území. Jedná se o ložiska evidovaná pod čísly 29-Zbilidy-Ústí, rudy, výměra ložiska 4,4 ha a č. 30 Zbilidy-Klabovka, rudy, výměra 3,8 ha. Do severní části obce Zbilidy zasahují poddolovaná území z minulých těžeb:

-Zbilidy-Ústí –po těžbě rud do 18.století. Dotčená plocha 4,4 ha-ev.č. 2323029-index v mapě poddolovaného území –(I)=30

-Zbilidy-Klabovka– po těžbě rud neznámého stáří. Dotčená plocha 3,8 ha –ev.č. 2323030-(PDÚ)-(I(=31

V řešeném území nejsou evidována jiná výhradní ložiska nerostných surovin či  dobývací prostory.

 

Článek 12

 Plochy pro veřejně prospěšné stavby

  (1)     Pro veřejně prospěšné stavby byly  v rámci ÚPO  vymezeny tyto plochy:

 

- hlavní řady kanalizace v obci Zbilidy

- hlavní řady vodovodu v obci Zbilidy

- plocha pro sportovní areál včetně vodní nádrže   na pozemku p. p. č. 270/2

- vodní nádrž na parcelách  PK 318, 317/1

- vodní nádrž na parcelách  PK 228/43, 228/42, 228/41

- trafostanice TS 1 22/0,4 kV na pozemku p.p.č.1292, k.ú. Zbilidy  včetně přípojky VN 22 kV

(2)  V návrhu územního plánu  nejsou navrženy žádné  asanace objektů.

(3) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst.2 písm.a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout jiným způsobem.

 

ČÁST  TŘETÍ

 Závěrečná ustanovení

Článek 13

Uložení dokumentace

(1)  Dokumentace územního plánu  obce Zbilidy je uložena na Obecním úřadě ve Zbilidech,  na Magistrátu města Jihlavy - stavebním úřadě a odboru rozvoje města a dále na Krajském úřadě Vysočina v Jihlavě -  odboru ÚpaSŘ.

Účinnost  vyhlášky

       Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

       ……………………………….                                         ………………………………….

        místostarosta                                                  starosta obce

 

Vyvěšeno  dne:                                                                                 Sejmuto dne: