Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.1.2015

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Trojanová Hana, Komzák Pavel

Omluven: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Žaneta Palánová

Ověřovatel zápisu: Trojanová Hana, Hodačová Marie

Program zasedání:

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Záměr o pronájem pozemků v k. ú. Zbilidy

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Trojanovou a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3. Záměr o pronájem pozemků v k. ú. Zbilidy

Usnesení č. 1/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu pozemků p.č. 1131 trvalý travní porost, 1139 trvalý travní porost, 1144 orná půda, 1148 orná půda, 1262 orná půda, 1264 orná půda, 1293/1 orná půda, 1294 orná půda, v  k. ú. Zbilidy o celkové výměře 28,4183 m2.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdrželo se hlasování: 0 členů

4. Různé

Usnesení č. 2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nemovitosti-budovy č.e. 38-stavby pro rodinnou rekreaci na pozemku p.č. 525, zapsané na LV č. 225, k. ú. Zbilidy, darovací smlouvou z majetku spolku T.J.Vysočina Zbilidy, zastoupeného předsedou Josefem Tůmou, do majetku Obce Zbilidy.

pro: 7

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

 

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                                                                   Starosta obce Zbilidy:

Hana Trojanová                                                                                            Roman Hejduk

Marie Hodačová