Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.2.2015

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Palánová Žaneta, Trojanová Hana, Komzák Pavel

Omluven: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Žaneta Palánová

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Komzák Pavel

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Informace o převodu nemovitosti –budovy č.e. 38 - „Šindelka“

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Informace o převodu nemovitosti –budovy č.e. 38– „Šindelka“

Budova č.e. 38 na pozemku st. 525, k. ú. Zbilidy byla převedena do vlastnictví Obce Zbilidy.

Usnesení č. 3/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nemovitostí, a to pozemků st. 525 (jehož součástí je stavba č.e. 38) a p.č. 1510, k. ú. Zbilidy, z majetku České republiky do vlastnictví Obce Zbilidy.

pro: 6 členů

proti: 0 členů

zdrželo se hlasování: 0 členů

4. Různé

1. Byla podána reklamace parketové podlahy v sále kulturního domu. Věc je řešena jak s dodavatelem stavby, tak i s firmou, která podlahu realizovala.

2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí možnost bezplatného zapůjčené kontejnerů od firmy EKO-KOM a.s.. O zapůjčení kontejnerů je zapotřebí požádat do konce měsíce března 2015.

3. Obecní zaměstnanec Michal Strejček podal žádost o ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr bude ukončen dle pracovní smlouvy.

4. Zastupitelstvo obce projednalo nutnost likvidace skládky železného odpadu za kulturním domem. Vývoz železného odpadu bude řešen stejně jako vývoz velkoobjemového a nebezpečeného odpadu 2 x ročně do přistaveného kontejneru.

5. Bylo předloženo vyúčtování od firmy VODAK a.s. za provozování vodovodu a kanalizace za rok 2014.

Usnesení č. 4/2015

Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením vyúčtování od firmy VODAK a.s. za provozování vodovodu a kanalizace za rok 2014.

pro: 6

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                   Starosta obce Zbilidy:

Hana Bílá                                                         Roman Hejduk

Pavel Komzák