Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.3.2015

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Trojanová

Hana, Komzák Pavel

Omluven: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Hodačová Marie

 

Program zasedání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Schválení rozpočtové změny

4. Návrh na zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o odpadech

5. Směna pozemků

6. Příspěvek pro hokejový tým HC Zbilidy

7. Žádost manželů Dvořákových o prodej pozemku

8. Smlouva o pronájmu pozemku

9. Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení rozpočtové změny

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2014.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

4. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o odpadech

Zastupitelstvo obce vydává na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015.

Usnesení č. 5/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

5. Směna pozemků

Pan Filip Zejda a paní Vlasta Zvolánková podali žádost o směnu části pozemku p.č. 1339, k. ú. Zbilidy (o výměře cca 570 m2), k. ú. Zbilidy, který je vlastnictví Obce Zbilidy za pozemek p.č. 1327 o výměře 4985 m2, který je ve společném jmění manželů Filipa Zejdy a Vlasty Zvolánkové, a to za podmínky zřízení věcného břemene jízdy. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a veškeré poplatky uhradí pan Filip Zejda a paní Vlasta Zvolánková.

Usnesení č. 6/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru směny pozemků.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

6. Příspěvek pro hokejový tým HC Zbilidy

Byl navržen příspěvek pro hokejový tým HC Zbilidy ve výši 10.000,-- Kč

Usnesení č. 7/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro hokejový tým HC Zbilidy.

pro: 6 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 1 člen

7. Žádost manželů Dvořákových o prodej pozemku

Manželé Vlastimil a Marie Dvořákovi, Zbilidy 78, podali žádost o prodej pozemku p.č. 285/1 o výměře 257 m2, k. ú. Zbilidy:

Usnesení č. 8/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 285/1, k. ú. Zbilidy

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

8. Smlouva o pronájmu pozemku

Pozemek p.č. 1510, k. ú. Zbilidy (sousedící s rekreačním objektem č.e. 38 „Šindelka“) je ve vlastnictví České republiky, kdy příslušnost hospodaření s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, u kterého lze podat žádost o pronájem tohoto pozemku s tím, že následně je možno podat žádost o jeho prodej do vlastnictví Obce Zbilidy.

Usnesení č. 9/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1510, k. ú. Zbilidy, mezi Obcí Zbilidy a Českou republikou- Státním pozemkovým úřadem. Uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

9. Různé

1. Rybářský spolek Zbilidy předložil smlouvu o nájmu rybníku „Euro“ na pozemku p.č. 1289/2, k. ú. Zbilidy. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu rybníku „Euro“ na pozemku p.č. 189/2, k. ú. Zbilidy mezi Obcí Zbilidy a Rybářským spolkem Zbilidy. Uzavřením smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

2. Myslivecké sdružení Zbilidy požádalo zastupitelstvo obce o souhlas s uvedením jejich doručovací adresy-Zbilidy 14

Zastupitelstvo obce souhlasí s uvedením doručovací adresy Mysliveckého sdružení Zbilidy –Zbilidy 14.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčištěním víceúčelového hřiště.

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                                               Starosta obce Zbilidy:

Jiří Huďa                                                                    Roman Hejduk

Marie Hodačová