Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.3.2015

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Trojanová Hana

 

Omluven: 1

 

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Trojanová Hana

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o odpadech

Návrh odměny účetní za přípravu auditu obce

Smlouva o prodeji pozemku p.č. 1510, k. ú. Zbilidy, z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového fondu, do vlastnictví obce

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 16.30 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Hanu Trojanovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o odpadech

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015.

Usnesení č. 10/2015

pro: 6 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

4. Návrh odměny účetní za přípravu auditu obce

Starosta obce navrhl pro účetní paní Duchanovou odměnu za přípravu auditu obce ve výši 5.000,-- Kč.

Usnesení č. 11/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 5.000,-- Kč pro účetní paní Duchanovou za přípravu auditu obce.

Pro: 6 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

5. Smlouva o prodeji pozemku p.č. 1510, k. ú. Zbilidy, z vlastnictví České republiky- Státního pozemkového fondu, do vlastnictví obce

Usnesení č. 12/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1510, k. ú. Zbilidy, mezi Obcí Zbilidy a Českou republikou- Státním pozemkovým úřadem. Uzavřením smlouvy o prodeji pozemku byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

pro: 6 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

6. Různé

Občanům obce Zbilidy budou doručeny informace obecního úřadu obsahující mj. termíny odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, termíny výběru poplatků za komunální odpad a psy a dále i informace týkající se kontejnerů na bioodpad.

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                             Starosta obce Zbilidy:

Hana Bílá                                                   Roman Hejduk

Hana Trojanová