Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.5.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Palánová Žaneta, Komzák Pavel

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Huďa Jiří

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení účetní závěrky za rok 2014

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014

Projednání smlouvy o pronájmu pozemků ZD Zbilidy

Směna pozemků

Pronájem nebytového prostoru Zbilidy 21

Schválení rozpočtové změny č. 1/2015

Odměna za výmalbu prostoru bowlingu

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Jiřího Huďu a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku Obce Zbilidy za rok 2014 dle předložených výkazů, které jsou nedílnou součástí usnesení.

Usnesení č. 13/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Zbilidy za rok 2014 dle předložených výkazů.

pro: 5 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně auditu krajského úřadu

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Zbilidy za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření s výhradou a přijalo toto opatření: * V příloze nebyla uvedena celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Opatření: Účetní obce dne 1.4.2015 zaevidovala do přílohy výměru lesních pozemků s lesním porostem ve výši 31.475.913,- Kč (552.209 m2 x 57,- Kč)

* Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Stvrzenky za příspěvky na provoz bowlingové dráhy byly účtovány hromadným příjmovým pokladním dokladem vždy na konci měsíce.

Opatření: S platností od 1.4.2015 nabyla účinnosti nová směrnice o vedení pokladny č. 1/2015, která upravuje účtování příjmů za příspěvek na provoz bowlingové dráhy tak, že vydané stvrzenky budou zaúčtovány hromadným příjmovým dokladem vždy k poslednímu dni v měsíci

Usnesení č. 14/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Zbilidy za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření s výhradou a přijímá tato opatření:

* V příloze nebyla uvedena celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Opatření: Účetní obce dne 1.4.2015 zaevidovala do přílohy výměru lesních pozemků s lesním porostem ve výši 31.475.913,- Kč (552.209 m2 x 57,- Kč)

* Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Stvrzenky za příspěvky na provoz bowlingové dráhy byly účtovány hromadným příjmovým pokladním dokladem vždy na konci měsíce.

Opatření: S platností od 1.4.2015 nabyla účinnosti nová směrnice o vedení pokladny č. 1/2015, která upravuje účtování příjmů za příspěvek na provoz bowlingové dráhy tak, že vydané stvrzenky budou zaúčtovány hromadným příjmovým dokladem vždy k poslednímu dni v měsíci

pro: 5 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

5. Projednání smlouvy o pronájmu pozemků ZD Zbilidy

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o pronájmu pozemků Zemědělskému družstvu Zbilidy

Usnesení č. 15/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se Zemědělským družstvem Zbilidy. Uzavřením smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

pro: 5 členů

proti: 0 členů

zdržel se hlasování: 0 členů

6. Směna pozemků

Usnesení č. 16/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.č. 1339, k. ú. Zbilidy (o výměře cca 570 m2), který je ve vlastnictví Obce Zbilidy za pozemek p.č. 1327 (o výměře 4985 m2), který je ve společném jmění manželů Filipa Zejdy a Vlasty Zvolánkové, a to za podmínky zřízení věcného břemene jízdy a vstupu s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu, případné další poplatky a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí pan Filip Zejda a paní Vlasta Zvolánková.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

7. Pronájem nebytového prostoru Zbilidy 21

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Libora Jonáka, Zbilidy 87, o pronájem nebytového prostoru Zbilidy 21

Usnesení č. 17/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytového prostoru Zbilidy 21 panu Liboru Jonákovi. Uzavřením smlouvy byl pověřen starosta obce Roman Hejduk.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

8. Schválení rozpočtové změny č. 1/2015 a nákup malotraktoru do vlastnictví obce

Usnesení č. 18/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup malotraktoru včetně příslušenství do vlastnictví obce a schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

9. Odměna za výmalbu prostoru bowlingu

Byla navržena odměna pro paní Petru Jeřábkovou za výmalbu prostoru bowlingu ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 19/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výmalbu prostoru bowlingu ve výši 10.000,- Kč paní Petře Jeřábkové.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                            Starosta obce Zbilidy

Roman Hejduk                                     Roman Hejduk

Jiří Huďa