Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.6.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Hodačová Marie, Komzák Pavel, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Bílá Hana

Ověřovatel zápisu: Trojanová Hana, Hodačová Marie

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Trojanovou a Marii Hodačovou a zapisovatelem Jiřího Huďu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Různé

Zastupitelstvo obce navrhlo provést terénní úpravy před domem č.p. 21.

Obec Zbilidy uspořádá první víkend v září výlet. Podrobnější informace budou občanům doručeny.

Zapsala: Hana Bílá

Ověřovatelé zápisu:                                   Starosta obce Zbilidy

Hana Trojanová                                           Roman Hejduk

Marie Hodačová