Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.8.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Hodačová Marie, Palánová Žaneta, Komzák Pavel

Omluveni: 2

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Komzák Pavel

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení cenové nabídky-stavebního rozpočtu-na opravu lesních cest

 

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení cenové nabídky-stavebního rozpočtu-na opravu lesních cest

Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku od HRADECKÉ SPOLEČNOSTI s.r.o. na opravu lesních cest. Z cenové nabídky bude vyjmuta položka za vyspravení výtluků a vyrovnání povrchu krytů litým asfaltem (cesta na hráz Maršovského rybníka). Výtluky budou vyspraveny z rozpočtu obce.

Usnesení č. 20/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku HRADECKÉ SPOLEČNOSTI s.r.o., ze které bude vyjmuta položka za vyspravení výtluků a vyrovnání povrchu krytů litým asfaltem (cesta na hráz Maršovského rybníka).

pro: 5 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                     Starosta obce Zbilidy

Jiří Huďa                                         Roman Hejduk

Pavel Komzák