Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.9.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Palánová Žaneta, Komzák Pavel, Trojanová Hana, Hodačová Marie

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Bílá Hana, Hodačová Marie

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Informace o POV-faktura za opravy lesních cest

Autobusová zastávka

Pouť

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Marii Hodačovou a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Informace o POV-faktura za opravy lesních cest

Usnesení č. 21/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury od HRADECKÉ SPOLEČNOSTI s.r.o. za opravy lesních cest

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

4. Autobusová zastávka

Zastupitelstvo obce z důvodu havarijního stavu autobusové zastávky navrhuje demolici stávající autobusové zastávky a zakoupení nové autobusové zastávky Typ 2-UZ od firmy Nosálková Zábřeh, dle předložené nabídky.

Usnesení č. 22/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje demolici stávající autobusové zastávky a zakoupení nové autobusové zastávky.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

5. Pouť

Usnesení č. 23/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje náklady na pouť (kolotoč, skluzavka, mobilní WC,…), vše do výše 12.000,- Kč.

pro: 7 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:                   Starosta obce Zbilidy

Hana Bílá                                     Roman Hejduk

Marie Hodačová