Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.11.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Komzák Pavel, Palánová Žaneta, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Huďa Jiří

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 s výhledem na roky 2017-2019

Žádost Věry Zápotočné o prodej pozemku

 

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Jiřího Huďu a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 s výhledem na roky 2017-2019

Návrh rozpočtu pro rok 2016 s výhledem na roky 2017-2019 byl dne 3.11..2015 předložen zastupitelstvu obce předsedou finančního výboru p. Pavel Komzákem a byl projednán ve všech položkách příjmů a výdajů.

Usnesení č. 28/2015

Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2016 s výhledem do roku 2019. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce Zbilidy.

pro: 6 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

4. Žádost Věry Zápotočné o prodej pozemku

Paní Věra Zápotočná požádala obec Zbilidy o prodej pozemku p.č. 47, k. ú Zbilidy

Usnesení č. 29/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku p.č. 47, k. ú. Zbilidy

pro: 6 členů

proti: 0 členů

zdržel se: 0 členů

Zapsala: Žaneta Palánová

Ověřovatelé zápisu:               Starosta obce Zbilidy

Roman Hejduk                         Roman Hejduk

Jiří Huďa