Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.12.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Komzák Pavel, Palánová Žaneta, Hodačová Marie

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Palánová Žaneta

Ověřovatel zápisu: Hodačová Marie, Komzák Pavel

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Projednání návrhu územního plánu obce

Příspěvek na kamna v č.p. 21

Rozpočtová změna č. 3/2015

Prodej pozemku p. Zápotočné

Projednání zpráv finančního výboru a kontrolního výboru

Jmenování inventarizační komise

Úprava návrhu rozpočtu na rok 2016

Prodloužení nájmu č.p. 21 L. Jonákovi

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Marii Hodačovou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Žanetu Palánovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Projednání návrhu územního plánu obce

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem územního plánu obce.

4. Příspěvek na kamna v č.p. 21

Usnesení č. 30/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na kamna v č.p. 21

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

5. Rozpočtová změna č. 3/2015

Usnesení č. 31/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2015

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

6. Prodej pozemku p. Zápotočné

Usnesení č. 32/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 47, k. ú. Zbilidy paní Věře Zápotočné s tím, že veškeré náklady na prodej hradí kupující, za 5 Kč/m2.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

7. Projednání zpráv finančního výboru a kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy finančního výboru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolní komise k 27.3.2015 a k 6.12.2015

8. Jmenování inventarizační komise

Usnesení č. 33/2015

Zastupitelstvo obce jmenuje jako předsedu inventarizační komise Jiřího Huďu a jako členy inventarizační komise Hanu Bílou, Zdeňka Šmergla a Františka Tůmu.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

9. Úprava návrhu rozpočtu na rok 2016

Usnesení č. 34/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený návrh rozpočtu obce na rok 2016.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

10.Prodloužení nájmu č.p. 21 L. Jonákovi

Usnesení č. 35/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení bezúplatného nájmu č.p. 21 Liboru Jonákovi do konce roku 2016.

pro: 6

proti :0

zdržel se: 0

Zapsala: Žaneta Palánová

 

Ověřovatelé zápisu:                 Starosta obce Zbilidy

Marie Hodačová                       Roman Hejduk

Pavel Komzák