Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.12.2015

Přítomni: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Bílá Hana, Komzák Pavel, Hodačová Marie, Trojanová Hana

Omluveni: 1

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Hodačová Marie

Ověřovatel zápisu: Hana Bílá, Komzák Pavel

 

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Schválení rozpočtu na rok 2016 s výhledy na roky 2017-2019

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Hanu Bílou a Pavla Komzáka a zapisovatelem Marii Hodačovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Schválení rozpočtu na rok 2016 s výhledy na roky 2017-2019

Usnesení č. 36/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 s výhledy na roky 2017-2019

pro: 6

proti :0

zdržel se: 0

Zapsala: Marie Hodačová

Ověřovatelé zápisu:                Starosta obce Zbilidy

Hana Bílá                                  Roman Hejduk

Pavel Komzák