Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.1.2014

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Rychecká Lenka, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 2

Nepřítomen: 2

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Hejduk Roman, Ing. Navrkal Tomáš

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Informace o výstavbě VRT

Návrh na podání žádosti na POV

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Romana Hejduka a Ing. Tomáše Navrkala a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Informace o výstavbě VRT

Dne 14.1.2014 od 14.00 probíhalo jednání o VRT na Krajském úřadě kraje Vysočina o variantě H4. Informace z průběhu jednání budou předány dotčeným obcím. V průběhu února a března budou probíhat individuální schůzky s dotčenými obcemi spojené s místním šetřením plánované trasy.

4. Návrh na podání žádosti na POV

Pro podání žádosti o dotaci z POV (Podpora obnovy venkova) byly navrženy parkové úpravy obce (úprava dětského hřiště před KD, úprava okolí pomníku, výroba zvoničky, úprava břízek, úprava travnaté plochy před budovou č.21, úprava svahů proti bytovce).

Usnesení č.1/2014

Zastupitelstvo obce schválilo podat žádost o dotaci z POV pro parkové úpravy obce.

pro 5 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

5. Různé

1. Byla projednána žádost pí. Zavadilové z Dudína o pronájem bytu č.21.

Usnesení č.2/2014

Zastupitelstvo obce zamítlo podanou žádost o pronájem.

pro 0 členů

proti 5 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

 

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

Ověřovatelé zápisu:                            Starosta obce Zbilidy:

Roman Hejduk                                     Roman Hejduk

Ing. Tomáš Navrkal