Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.2.2014

Účast: Hejduk Roman, Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk, Krainer David, Rychecká Lenka, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 0

Nepřítomen: 0

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Rychecká Lenka, Šmergl Zdeněk

Program zasedání:

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Návrh rozpočtové změny č.5/2013
  4. Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Romanem Hejdukem.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Lenku Rycheckou a Zdeňka Šmergla a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Návrh rozpočtové změny č.5/2013

Byl předložen návrh rozpočtové změny č.5/2013 zpracovaný obecní účetní, paní Duchanovou, viz. příloha č.1.

Usnesení č.3/2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtových změn.

pro 6 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

5. Různé

1. Pan Petr a paní Ivana Rytychovi podali žádost o koupi pozemku p.č. 285/5, který je v majetku obce Zbilidy.

Usnesení č.4/2014

Zastupitelstvo obce žádost o koupi pozemku p.č. 285/5 zamítlo.

pro 0 členů

proti 4 členové

zdrželo se hlasování 2 členové

2.   Volba počtu zastupitelů pro následující volební období.

Usnesení č.5/2014

Na základě výzvy Magistrátu města Jihlavy byl navržen a odsouhlasen počet 7 zastupitelů pro následující volební období.

pro 6 členů

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 0 členů

Přílohy: 1. Návrh rozpočtové změny č.5/2013

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

Ověřovatelé zápisu:                                 Starosta obce Zbilidy:

Lenka Rychecká                                       Roman Hejduk

Zdeněk Šmergl