Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.3.2014

Účast: Huďa Jiří, Dvořák Vlastimil, Šmergl Zdeněk, Krainer David, Rychecká Lenka, Ing. Navrkal Tomáš

Omluven: 1

Nepřítomen: 1

Zapisovatel: Ing. Navrkal Tomáš

Ověřovatel zápisu: Huďa Jiří, Krainer David

Program zasedání:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Různé

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy bylo zahájeno v 18:00 hodin místostarostou obce Jiřím Huďou.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Místostarosta obce navrhl určit ověřovatelem zápisu Jiřího Huďu a Davida Krainera a zapisovatelem Ing. Tomáše Navrkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce shledalo zápis odpovídající projednávanému programu minulého zastupitelstva a všechna usnesení za splněná.

3. Různé

1.   SDH Zbilidy požádalo obecní úřad o příspěvek ve výši 20000,-Kč na obnovení a doplnění hasičské techniky.

Usnesení č.6/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 20000,-Kč.

pro 4 členové

proti 0 členů

zdrželo se hlasování 2 členové

Zapsal: Ing. Tomáš Navrkal

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starosta obce Zbilidy:

Jiří Huďa                                                                                           Roman Hejduk

David Krainer